Uudised ja teated

Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Võru Linnavolikogu 13. mai 2020 otsusega nr 8 algatati Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringu koostamise eesmärk on muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigus kauplusehoone püstitamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,6 ha. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Räpina mnt 6, 6a, 6b ja Räpina maantee T3 kinnistutele muudab Võru linna üldplaneeringut.

Tulenevalt planeerimisseadus § 142 lõikest 2 alusel kohaldatakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Võru Linnavolikogu (Jüri tn 11, Võru), koostamise korraldaja Võru Linnavalitsus (Jüri tn 11, Võru) ning koostaja on Tartu Arhitektuuribüroo OÜ (Ülikooli 4-3, 51003 Tartu).

Küsimused ja täiendav info: Sirli Kokk, sirli.kokk@voru.ee, 7850937

Lähtetingimused

Asutuste ettepanekud:

Rahandusministeerium

Keskkonnaamet

Päästeamet

Koondtabel ettepanekute kohta