Uudised ja teated

Võro keele nätäl kuts võrokõisi umma kiilt kõnõlõma

2. märdikuul nakkas pääle võro keele nätäl, mink sõnnom om „Kõnõlõ mukka võro kiilt!". Nädäli aigu om tüün 240 võro keele agenti, kiä näütäse tõisilõ ette võro keele egäpääväst pruukmist. Alostaja võro keele kõnõlõja saava hindä keelemõistmist pruuvi mängun „Võrokõsõ välläkutsõ", miä and näile lihtsit ülesandit. Viil kõrraldadas pallo võrokeelitsit sündmüisi ja võro kiilt om hariligust inämb kuulda ka üleriigilidsen meediän. Kõgõ värskembät teedüst saa Võro Instituudi kodolehe päält.

„Et võro kiil om rahvakiil, mitte väiku hulga asaarmastajidõ erälõbo, tõõstiva 240 hääd võro keele mõistjat üle Eesti, kiä tahtsõva olla tõisilõ härgütüses võro keele agendina," rõõmustas agendikampaaniat iist võtnu projektijuht Toomõ Triin. „Olõmi näile süämest tenoligu, et nä kampa leivä, ja julgustami kõiki egä päiv uma kodukandi kiilt pruukma."

Mitu võro keele agenti omma kõrraldajilõ teedä andnu ummist ettevalmistuisist võro keele nädälis. Näütüses om tettü tüükotussõ ussõ pääle silte, miä andva teedä, et sääl tüütäs võro keele agent, kinkalt või võro keele kõnõlõmist uuta; mõnõ agendi omma lepnü tüükaaslaisiga kokko päävä, ku terve kollektiiv pruuk võro kiilt jne.

Joba 10 päivä inne võro keele nädälit naas avvuhinnamäng „Võrokõsõ välläkutsõ", miä härgüt nii alostajit ku edesijõudnuid võro keele kõnõlõjit tegemä lihtsit ja lõbosit ülesandit, et umma keelemõistmist praktikaga paranda. „Ku tetä egä päiv üts väiku võro keele tegu, kasus julgus seod kiilt ka edespite tarvita. Kiil saa kimmämbäs õnnõ kõnõldõn," ütles tiidrü Fastre Mariko.

Nuu, kiä tahtva tõisilõ märku anda umast soovist, et näidega võro kiilt kõnõldasi, saava tuud tetä rõnnamärgiga „Kõnõlõ mukka võro kiilt!". „Märgi sõnnom passis kõigilõ, nii võro keele egäpäävätsile pruukjilõ ku ka noilõ, kiä võro kiilt esi viil ei mõista. Keele opmisõ osa om jo kullõminõ," kuts projektijuht Laanõ Triinu ka alostajit võro keele kõnõlõjit märki kandma.

Võro keelest peetäs luku ka Vana-Võromaa kuulõn ja latsiaidun. Küllä om kutsutu esinejit, oppaja pidävä võrokeelitsit jutussõtunnõ ja esitäse näütemänge ja näütüses Rõugõ latsiaian opatas latsilõ võro kiilt roboti abiga. Vana-Võromaa muusõumi rõõmustasõ huviliisi võrokeelitside programmõga (mängu, jutussõtunni, tsihiotsminõ).

Võro keele rikkust saa tunda võro keele iloõdagul 6. märdikuul kell 17.30 Võro kultuurimajan Kannel. Sisutihtsä õdak köüt kokko kiräsõna, elävä sõna, muusiga ja filmi. Näüdätäs trükülämmind raamatut „Võrukeelseid vanasõnu". Tuud pruukõn om kokko pant ka Võro draamastuudio nuuri lühükava. Õdagu elävile piltele pühendedü jaon kaias Adsoni luulõlugõmisvõigõlusõ parõmbit videoid ja Võromaa juuriga filmirežissööre Hintsi Anna ja Kirch Schneideri Kerli rahvusvaihõlidsõlt kitetü lühüfilme.

Võro kiil om vana kiil, miä lätt sõski aoga üten – tegeligult om tuu keele jaos ainukõnõ ellojäämise võimalus. Tuud näütäs ka sõnnom võro keele agendi pusa pääl: „Ma mõista võro kiilt. Miä om su supõrpavvõr (ilmkistumalda vägi)?" Sõnnom mäng nalalidsõlt üleilmastumisõ mooduga, a käänd sõs juuri mano tagasi ja tõõstas, et elojovvulidsõn võro keelen om võimalik kõkkõ edesi anda.

Teedüst saa mano:
Kuuba Rainer
Võro Instituudi direktri
tel 5645 1444, rainer.kuuba@wi.ee