Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 6. mail

Avalike spordi- ja mänguväljakute avamine
Alates tänasest, 6. mai kella 12st taasavatakse Võru linna avalikud spordirajatised ja spordiväljakud, mängurajatised ja mänguväljakud ning rannaalad ja seal asuvad mängu- ja terviserajatised.

Väljakutel kehtivad distantsi- ja hügieenireeglid! Spordi- ja mänguväljakutel tuleb lähtuda 2+2 reeglist ning enne ja pärast väljaku kasutamist pesta või desinfitseerida käsi.
Linnavara valdajatel on õigus teha ajutise iseloomuga kitsendusi ja piiranguid rajatiste kasutamisele.

Sobitusrühma moodustamine
Alates 1. augustist 2020 moodustatakse Võru Lasteaias Päkapikk sobitusrühm 4. rühma baasil.

Volituse andmine riigihangete korraldamiseks
Aktsiaseltsi Võru Vesi volitati korraldama hankija nimel riigihankeid "Vilja tänava rekonstrueerimise 2. etapp" ja "Vilja tänava rekonstrueerimise 2. etapi omanikujärelevalve teenus".

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Männiku 36a, 45 ja 45a  kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.
Planeeritava maa-ala suurus on umbes 4,2 ha. Planeeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva Männiku tn 45 kinnistul asuva spordikeskuse arendamiseks eelduste loomine, määrata täiendavad ehitusõigused asuvale spordikeskusele, parklale ja sportimis- ning puhkeatraktsioonidele, sealhulgas suusaradadele, rajada veetorustik koos pumplaga Kubija järvest kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks ning Männiku tn 36a kinnistule järve puhastamiseks vajaliku sette ladestusala määramine ja Kubija järvele vee- ja lumelaua vedamise süsteemi rajamiseks.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohaga Ringtee 5, Tallinna mnt 15 ja 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee L1, Võru linn.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn