Sotsiaaltransporditeenus

 

Võru Linnavalitsus osaleb partnerina Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" pilootprojektis "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine", mille juhtpartner on MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus.

Projekti käigus käivitatakse tõhustatud vajaduspõhine  sotsiaaltransporditeenus, mille kaudu on erivajadustega või toimetulekuraskustes inimesed saanud vajalikke hoolekandeteenuseid ning mille tulemusena nemad või nende hoolduskoormusega isikud on suutelised jätkama tööturul või nende toimetulek on paranenud.

Pilootprojekti kestvus on kuni 24 kuud (aastatel 2020–2021)
 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordivahendi kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit Võru linna haldusterritooriumilt välja jäävale töökohale, õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.

Kestvus

2020-2021

Õigusakt Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Vastutaja

sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson 7850921, 53076521, eve.ilisson@voru.ee, Tartu 23 kab 4

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus sotsiaaltransporditeenuse  saamiseks esitatakse Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda:

  • paberkandjal Tartu tn 23, Võru 65608 kab 4;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Tartu tn 23, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-post info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Taotluses on nõutud järgmised andmed:

  • taotleja andmed, vajadusel taotleja esindaja andmed;
  • teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või alternatiivset transpordivahendit;
  • info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
  • sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.

  Taotlusele lisatakse vajadusel:

  • puude raskusastet tõendav dokument
  • muud asjasse puutuvad dokumendid.