VAJADUSPÕHINE PERETOETUS
 

Määratakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

Vajaduspõhist peretoetust on õigus taotleda isikul, kellele makstakse perekonnaliikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 2016. aastal perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 2016. aastal 45,00 eurot kuus ühe lapsega perele ning kahe ja enama lapsetoetust saava lapsega perele 90,00 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks tuleb sotsiaaltööosakonnale esitada avaldus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks. Otsus toetuse määramise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse ja sellega seotud alusdokumentide esitamist. Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamisele kuule järgneval kolmel kuul. Rahuldatud taotluste alusel makstakse vajaduspõhist peretoetust 3 kuud, seejärel peab taotlust uuendama.