Võru linna üldplaneering
 

Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a. määrusega nr 98 "Võru linna üldplaneeringu kehtestamine" kehtestati Võru linna üldplaneering. Määrus jõustus 1. aprillil 2009. a.

Üldplaneering on kehtestatud järgmises koosseisus:

Lisa- 1 Võru linna üldplaneeringu seletuskiri

Lisa - 2 Üldplaneeringu ja KSH protsessi aruanne

Lisa - 3 Maakasutusplaan

Lisa - 4 Sadeveekanalisatsioon

Lisa - 5 Kanalisatsioon

Lisa - 6 Veevarustus

 

Võru linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Tulenevalt planeerimisseaduse § 29 lg 3 kohaselt peavad kohalikud omavalitsused kuue kuu jooksul peale kohalike omavalitsuste korralisi valimisi üle vaatama kehtivad üldplaneeringud. Ülevaatamise eesmärgiks on selgitada välja kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja hinnata, kas arengu suunamisel ning maakasutuse edasisel kavandamisel on vajalik teha planeeringutes muudatusi. Võru Linnavolikogu 30. aprilli 2014 otsusega nr 17 kinnitati Võru linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Üldplaneeringu ülevaatamise tulemusena leiti, et Võru linna planeerimisalane olukord on hea. Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneering on asjakohane ning planeeringu edasine elluviimine võimaldab tasakaalustatult jätkata linna ruumilist arendamist kaasates võimalikult palju erinevaid osapooli ning huvitatud isikuid. Üldplaneeringu mõju Võru linna arengule on olnud positiivne, sest kehtestatud maakasutus- ja ehitustingimused aitavad kaasa tuleviku prioriteediks oleva polüfunktsionaalse linnakeskuse väljaarendamisele, soosivad puhkealade rajamist ja elamumaade kasutuselevõtmist, mis mõjub positiivselt linna sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale. Tööstusalade planeerimise ja arendamisega luuakse pikemas perspektiivis võimalused uute töökohtade ja elanikkonna suurenemiseks.