Projekt: "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal"
Projekti juhtpartner: Võrumaa Arenduskeskus, Võru linn osaleb partnerina
Projekti eelarve: 262 855 eurot, millest Võru linna omafinantseering on 8255 eurot
Projekti periood: 24 kuud, projekti elluviimise periood on 1. jaanuar 2021 kuni 31. detsember 2022.
 
Projekti eesmärk on leida vaimse tervise probleemidega eakatele ja nende perekondadele võimalikult tõhus, inimeste vajadustest lähtuv, erinevaid osapooli ühendav ja Võrumaa oludesse sobiv toetavate teenuste mudel. Sealjuures lähtutakse sotsiaalse investeerimise printsiibist ehk aidatakse inimestel end ise aidata.
Projekti sihtrühmaks on vaimse tervise häiretega (dementsus, depressioon, ärevus jne) eakad ja nende pered.
Projekti partneriteks on sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus, Võru Linnavalitsus, Antsla Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Võru Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, mittetulundusühing Elu Dementsusega, mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus
 
Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond läbi määruse „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused"

 

 
Projekt: „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudeli testimine"
Projekti juhtpartner: MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, Võru linn osaleb partnerina
Projekti eelarve: 1 605 352 eurot, millest Võru linna omafinantseering on 8100 eurot
Projekti periood: kuni 24 kuud, projekti elluviimise periood on aastatel 2020-2022
 
Projekti käigus soovitakse käivitada tõhustatud vajaduspõhine  sotsiaaltransporditeenus, mille kaudu on erivajadustega või toimetulekuraskustes inimesed saanud vajalikke hoolekandeteenuseid ning mille tulemusena nemad või nende hoolduskoormusega isikud on suutelised jätkama tööturul või nende toimetulek on paranenud. Teenuse korraldusmudeli väljaarendamisega alustatakse 2019. a. 
Projekti sihtgrupiks on erivajadusega inimesed:
1. Füüsilise erivajadusega inimesed, kes ei saa seisundist tulenevalt kasutada ühissõidukit või autot;
2. Inimesed, kes funktsiooni piirangu tõttu kasutavad abivahendit, millega tavalises autos/bussis sõita ei saa (nt ratastool);
3. Psüühilise erivajadusega inimesed, kes ei saa terviseseisundist tulenevalt kasutada ühissõidukit või autot;
4. Inimesed, kes vajavad raamitransporti, kuid ei vaja sõidu ajal meditsiinilist abi (sõidud, mida ei osuta kiirabi).
 
Kokkuvõtlikult kuuluvad projekti sihtrühma inimesed, kelle iseseisev toimetulek ei ole piisav, kellel on piiratud liikumisvõime, vähene juurdepääs erinevatele teenustele, kõrge iga, tervisest või sotsiaalsest taustast tingitud liikumisvajadus. Eelkõige peetakse silmas korraldatud transpordiga jõudmist tervishoiuasutustesse, aga ka teistele teenustele ning keskustesse.
 
Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfondi meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevus "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused".
 

 

 
 
Projekt: „Töökoht igaühele"
Projekti juhtpartner: Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ. Võru linn osaleb partnerina.
Projekti eelarve: 439 933 eurot, millest Võru linna omafinantseering on 10 800 eurot.
Projekti periood: kuni 24 kuud, projekti elluviimise periood on 1. august 2019 kuni 30. juuli 2021.
 
Projekti eesmärgiks on fokusseeritult toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning mitteaktiivsete (mittetöötavate ja mitteõppivate) 16-26-aastaste noorte töötute hõivesse toomist. Üldise töötuse vähenemise taustal on olemas riskirühmi, kelle töötuse määr on keskmisest jätkuvalt kõrgem ning kel on suurem oht jääda töötuks. Sellistesse riskirühmadesse kuuluvad muuhulgas erialase hariduseta, puuduva või vähese töökogemusega, samuti ebapiisava eesti keele oskusega noored. Projekti raames keskendutakse ja antakse toetust tegevustele, mis on suunatud:
a) 16-26-aastastele mitteaktiivsetele noortele nende tööalase konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
b) vähemalt 6 kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimestele (sh pikaajalised töötud, heitunud ja mitteaktiivsed);
c) lapsevanematele, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud.
Projekti sihtrühma kuuluvad lisaks registreeritud pikaajalistele tööotsijatele ja noortele töötutele ka mitteaktiivsed ja heitunud, kes ei ole töötukassas arvel.  Projekti tegevused on suunatud nimetatud sihtrühma konkurentsivõime, sealhulgas digipädevuse suurendamiseks ja tööle aitamiseks ning peaksid tulemusena andma lisandväärtust töötukassa poolt töötutele pakutavatele teenustele. 
Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeede „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused".

 

 

 

 

Projekt nr 2014-2020.2.05.20-0281 "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Võru linnas, III etapp"

Projekti eelarve: 67 928,00 eurot,
sh toetus 34 309,40 eurot ja linna omafinantseering 6 054,60 eurot.
Periood: 24.08.2020 - 23.08.2022
 
Projektiga soovitakse kohandada üheksa Võru linnas elava erivajadusega isiku eluruumi, mille tulemusel paranevad nende elamistingimused, iseseisev toimetulek ning väheneb nende hooldajate hoolduskoormus. Kokku kohandatakse 9 eluruumi, sh tehakse 11 kohandust, mis parandavad erivajadustega inimeste hügieenitoiminguid ja 1 liikuvusega seotud kohandus.
 
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetne suund 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

 

 

Projekt nr 2014-2020.2.05.19-0217  "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Võru linnas, II etapp"
Projekti eelarve: 67 928,00 eurot,
sh toetus 57 738,80 eurot ja linna omafinantseering 10 189,20 eurot.
Periood: 02.09.2019 - 01.09.2021
 
Eesmärgiks on kohandada 14 eluruumi, mille tulemusel paranevad 14 erivajadusega inimese elamistingimused, iseseisev toimetulek ning väheneb nende isikute hooldajate hoolduskoormus.
Kokku kohandatakse 14 eluruumi, sh tehakse 21 kohandust, mis parandavad erivajadustega inimeste hügieenitoiminguid ja 2 liikuvusega seotud kohandust.
 
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetne suund 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

 

 
 
2014-2020.2.05.18-0095 "Võru linna puuetega inimeste eluruumide kohandamine, I etapp"
Projekti eelarve: 36 457,00 eurot,
sh toetus 30 988,45 eurot ja linna omafinantseering 5 468,55 eurot.
Periood: 01.08.2018-31.07.2020
 
Eesmärgiks on kohandada üheksa eluruumi, mille tulemusel paranevad üheksa erivajadusega inimese elamistingimused, iseseisev toimetulek ning väheneb nende isikute hooldajate hoolduskoormus.
Kokku kohandatakse 9 eluruumi, sh tehakse 7 kohandust, mis parandavad erivajadustega inimeste hügieenitoiminguid ja 4 liikuvusega seotud kohandust.
 
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetne suund 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 

 

 

EU44049, "Võru linna sauna rekonstrueerimine, I etapp"
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA
Projekti periood 01.03.-31.12.2013. Projekt on lõppenud.

Projekti eelarve: 96 777,14€, sh toetus 26 445,38€. 

Projekti eesmärgiks on Võru linna saunas rekonstrueerida katus ja teostada kapitaalremont, et viia saunaruumid tervisekaitsenõuetega vastavusse ning parandada saunateenuse kvaliteeti.
Rekonstrueeritakse saunahoone katus, vahetatakse välja 17 (+3) akent. Projekti tulemusel paraneb ligi 276,2 m2 saunaruumide (leili-, pesu- ja riietusruum) pinda. Lisaks heakorrastatakse koridorid, paraneb ruumide soojapidavus ning vähenevad küttekulud. Võru linna luuakse pesemisvõimalused puuetega inimestele. 

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.3. 0102.10-0221,  "Võru linna ja valla töötute noorte ja lühiajaliste töötute tööjõuturule integreerumisele kaasa aitamine"

Rakendusüksus: Elukestva Õppe Arendasmise SA  Innove.

Projekti periood: 01.05.2010 - 31.08.2011. Projekt on lõppenud.

Projekti eelarve: 114 994,53 eurot, millest struktuuritoetus 103 495,07 eurot, Võru Linnavalitsuse osalus 8624,59 eurot ja Võru Vallavalitsuse osalus 2874,86 eurot.

Projekti eesmärk: aidata kaasa noorte tööpuuduse vähenemisele ja suurendada lühiajaliste töötute tööturule tagasitoomise võimalusi läbi koolitus- ja nõustamistegevuste, tööpraktika ning ettevõtluse alustamise toetamise. 
Projekti periood: 1. mai 2010 - 31. august 2011. 

Projekti tulemused:

Kolme etapi jooksul registreerus projektile kokku 94 noort ja lühiajalist töötut, 21 töötut loobus erinevatel põhjustel ning koolitatud sai 73 töötut, kellest ettevõtluskoolitusel osales 28 ja praktikal 43 töötut.
Äriplaane kirjutati kolme etapi jooksul kokku seitse, millest projektipoolse toetuse on saanud hetkel üks, kuid töötukassast toetuse saajaid on rohkem.

Tööle on suundunud 14 ja õppima üks, kuid kindlasti ei ole need lõplikud tulemused. Paljud noored mõtlevad alustada sügisest kooliteed.

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel. 785 0922.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.5.0100.09-0016 "Võru Laste- ja pereabikeskuse maja renoveerimine ja keskuse töö käivitamine"
 
Rakendusüksus: Elukestva Õppe Arendasmise SA  Innove.
 
Projekti periood: 01.07.2008-31.12.2009. Projekt on lõppenud.
 
Projekti kogumaksumus 2 460 798,18  EEK (157 273,66 eurot)
ERF toetuse kogumaht 2 214 718,11 EEK (141 546,28 eurot)
Omafinantseering: 246 080,07 EEK (15 727,38 eurot)
Projekti kuludele lisandusid mitteabikõlblikud kulud 159 252,40 krooni (10 178,08 euri)
 
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli luua Võrumaale professionaalne nõustamiskeskus erivajadusega lastele ja noortele ning tugisüsteemid nende peredele. (Erivajadusega laste all mõistetakse siinkohal: tähelepanu- ja aktiivsushäiretega noori; kergemate vaimupuuetega lapsi; õpi- ja käitumisraskustega noori; kriisis, stressis või depressioonis lapsi; psüühiliselt haigete vanemate lapsi.)
 
Tulemused: Projekti käigus renoveeriti ja sisustati KOV omandis olev hoone (Liiva tn 21, Võru), kus tegutses nõustamiskeskus erivajadustega lastele ja noortele ning tugisüsteemid nende peredele.
Renoveeritud majas oli kolm nõustamisruumi ja administraatori ruum ning teisel korrusel seminariruum 30-le inimesele. Võru Laste- ja pereabikeskuses pakuti tasuta mitmesuguseid nõustamisteenuseid kogu maakonna lastele ja nende hea käekäigu eest seisjatele. Keskusesse asusid tööle: kaks psühholoogi, logopeed, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog ning karjäärinõustaja. 
 
„Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine" meede „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine".