PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE

Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline Riigilõivuseadus § 3315. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB) või
EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul - kui alal on kehtiv detailplaneering ning soovitakse detailplaneeringut muuta.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu puudumisel - kui puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks või kui puudub detailplaneering.

Täpsem info: planeerimisspetsialist  Remida Aasamäe, tel 785 0930, e-post remida.aasamae@voru.ee, ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar, tel 785 0934, e-post  rain.raitar@voru.ee

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

1. Projekteerimistinguste andmiseks algatati Võru Linnavalitsuse 07.06.2017 korraldusega nr 268 avatud menetlus ning otsustati mitte algatada keskkonnamõjude hindamist Veskijärve tn 5 kinnistu hoonestusala suurendamiseks ja  hoone (saun) püstitamiseks. Veskijärve tn 5 kinnistul kehtib „Kubja tee 7 kinnistu ja sellega piirneva tänavaala detailplaneering" kehtestatud Võru Linnavolikogu 14. novembri 2005 otsuse nr 246 alusel. Nimetatud detailplaneeringu koostamise aegne eesmärk ei kata tänase hetke vajadusi, mistõttu on tarvis  projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi sealhulgas hoonestusala suurendamist.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse EhS § 27 lg 4 p 2  kohaselt hoonestusala tingimusi, sealhulgas selle suurendamist kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest ja vastavalt esitatud taotlusele. Kehtiva detailplaneeringu järgi piirneb Veskijärve tn 5 krundi hoonestusala Veskijärve ehituskeeluvööndiga. Esitatud taotluse kohaselt soovitakse püstitada elamu abihoonet (saun) osaliselt väljapoole detailplaneeringuga määratud hoonestusala. Selleks tuleb suurendada ehitusala põhja poole Veskijärve tn 3 kinnistu suunas kuni 10%. Detailplaneeringujärgne hoonestusala suurus on u 960 m² ning seda soovitakse suurendada u 47 m² võrra. Projekteerimistingimustega suurendatav hoonestusala pind jääb seadusega lubatud piiridesse.

Linnavalitsuse hinnangul ei mõjuta hoonestusala suurendamine oluliselt naaberkinnistu ehitusõigusi, kuna naaberkrundi ehitusõigused on detailplaneeringu järgselt ellu viidud.  Taotluse kohaseks ehitamiseks ei ole uue detailplaneeringu koostamine põhjendatud ega otstarbekas.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult 16.06.- 30.06.2017 e-posti teel aadressil info@voru.ee.

Linnavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

EELNÕU Veskijärve 5

2. Projekteerimistinguste andmiseks algatati Võru Linnavalitsuse 14. juunil 2017 korraldusega nr 273 avatud menetlus ning otsustati mitte algatada keskkonnamõjude hindamist Leesika tn 7 kinnistule abihoone püstitamiseks. Leesika tn 7 kinnistul kehtib „Võru Taara linnaosa planeerimise ja hoonestuse I ja II etapi detailplaneering" Võru Linnavolikogu 14. mai 2003 otsuse nr 54 p 2 alusel. Nimetatud detailplaneeringu koostamise aegne eesmärk ei kata tänase hetke vajadusi, mistõttu on tarvis  projekteerimistingimustega täpsustada ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse EhS § 27 lg 4 p 4  kohaselt  hoone arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud skeem hoone soovitud asukoha kohta. Kehtiva detailplaneeringu järgi on elamupiirkonda ette nähtud  kuni 2-korruselised  elamud ning perspektiivsed abihooned. Detailplaneeringu kehtestamisest alates on enamus krunte hoonestatud.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse püstitatava elamu ehitusala selliselt, et see ei mõjuta naaberkruntide ehitusõigusi. Määratakse hoone kõrgus ning muud asjakohased arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.  Projekteerimistingimustega  ei muutu kehtiva detailplaneeringuga määratud krundi ja selle mõjuala ruumiline terviklikkus.

Linnavalitsuse hinnangul ei mõjuta abihoone püstitamine naaberkinnistute ehitusõigust ega muid naabrusõigusi ning taotluse kohaseks ehitamiseks ei ole uue detailplaneeringu koostamine põhjendatud ega otstarbekas.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult 16.06.- 30.06.2017 e-posti teel aadressil info@voru.ee.

Linnavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

EELNÕU Leesika 7 

AVALIKU VÄLJAPANEKU LÄBINUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Pealkiri Avalik väljapanek
Raudtee tn 16 -
Taara tn 3 28.12.2016 - 11.01. 2017
Luha tn 42 30.09. - 14.10.2016
Kanarbiku tn 5 02.06. - 17.06.2016
Tulika tn 4 12.05. - 27.05.2016
F. R. Kreutzwaldi tn 59c 24.03. - 11.04.2016
Võru linna jalg- ja jalgrattatee 04.02. - 29.02.2016
Tulika tn 3 14.01. - 29.01.2016
Pikk tn 17b 12.11. - 26.11. 2015
Lembitu tänav T1 17.09. - 02.10.2015
Kalmuse tn 15 25.08. - 10.09.2015