PEREKONNASEISUTÕENDITE VÄLJASTAMINE (alates 1. jaan. 2018)

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuselt.
Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926 , samuti perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Tartu Ajalooarhiivist (ajalooarhiiv@ra.ee) ja Tallinna Linnaarhiivist (linnaarhiiv@tallinnlv.ee) .

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Millest alustada suguvõsa uurimist: http://www.isik.ee/algus.html
Kestvus Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.
Hind
  • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
  • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot (väljastatakse taotlejale ainult ametniku digiallkirjaga).
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot. 
  • Nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1–29), alusel tõendi väljastamise eest abieluasjades tehtud kohtuotsuse kohta tasutakse riigilõivu 10 eurot.
  • Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (nii kinnitatud kui kinnitamata) eest.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163, selgitus: korduva tõendi väljastamine
Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas või kaardiga Võru Linnavalitsuses.
Õigusaktid
Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937
Registripidaja  Sirje Randversirje.randver@voru.ee, 785 0914

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Kohapeal

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn, kab 8 või 9.
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.
Vajaminevad dokumendid
  •  Avaldaja isikut tõendav dokument
Viide
Tulemus
  • Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.
  • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.
  • Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.
Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist

 

Elektrooniline

Vajalikud sammud

Vaata kodanikuportaal eesti.ee:
rahvastikuregister, perekonnasündmuse tõendi väljastamine.

Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

Vajaminevad
dokumendid

ID kaart või Digi-ID (pin1 ja pin2)

Loe veel

Aastast 2018 väljastab rahvastikuregistrist üksikandmeid maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus. Taotluse vorm eesti keeles ja inglise keeles.

Seni on inimesed õigustatud huvi korral saanud rahvastikuregistri andmeid AS Andmevarast. Alates 2018. aastast on tuuakse teenus inimestele lähemale ja juhul, kui soovitakse vähem kui 20 inimese andmeid, väljastab need maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus.

Riigilõiv andmete väljavõtte või väljatrüki eest on ühe isiku andmete kohta 5 eurot. Seni on õigustatud huvi korral päringuid tehtud kuni paarsada korda kuus. Enamasti puudutavad päringud pärimismenetlust, hauaplatside omanikke jne.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele rahvastikuregistri volitatud töötleja, kelleks on alates uuest aastast AS Andmevara asemel Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Selleks tuleb pöörduda SMITi poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või telefonil 612 4444.

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab Siseministeerium.