Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskuse arendamine
 
Projekti eesmärgiks on kaasajastada Võru maakonna üht olulisemat objekti - Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskus. Projektiga soovitakse täiendada olemasolevat taristut, parandada selle kvaliteeti ning mitmekesistada vabas õhus liikumisharrastusega tegelemise võimalusi Võru maakonnas. Otseseks eesmärgiks on luua kunstlume tootmise taristu ja osta vajaliku seadmed ning uuendada rajavalgustust, et suurem hulk inimesi saaks terviseradasid kasutada.
 
Projekti kaasrahastab Kultuuriministeerium "Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamine" meetme vahenditest.
Kogumaksumus: 240 000 eurot
Eeldatav toetus: 30 000 eurot aastas
 
Periood 01.02.2019-31.12.2022
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe 785 0922.


------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
EU50354 "Võru linna keskväljaku rajamine"
 
 
 
 
Eesmärk: Suurendada Võru maakonna keskuses majandusaktiivsust, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine Võru ajaloolises linnasüdames ja selle läheduses olevatel aladel.  
Tulemus: Projekti tulemusel taastatakse Võru linna ajalooline  linnasüda. Kaasaegsed  lahendused loovad atraktiivse, erinevaid funktsioone pakkuva keskkonna, mis on atraktiivne nii linnaelanikele kui ka linna külalistele. Keskväljak integreerib linnaruumi  ning  soodustab erinevate ettevõtlusvormide teket ja koostööd, sh luuakse võimalused ettevõtluseks välitingimustes (kohvik, turg jne). Ümbruskonna vabad äripinnad on valdavas osas kasutusele võetud ning loodud on 3 uut ettevõtet ning u 35 uut töökohta. Säilitatakse umbes 150 olemasolevat töökohta ligi 50 olemasolevas ettevõttes. Erainvesteeringuid on projekti piirkonnas projekti ajal ja sellele järgnevatel perioodidel tehtud kokku umbes 1,36 miljoni eurot väärtuses.
 
Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.
 
Toetus: 2 709 125,75 eurot
Võru linna omafinantseeing: 504 112,62 eurot
Kokku: 3 213 238,39 eurot
 
Projekti periood: 01.08.2016-31.07.2019
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe tel 7850922 või e-post tiina.hallimae@voru.ee
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
EU50353 "Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine" 
 
 
 
Eesmärk: Tagada Võru linna ja seda ümbritseva valla elanikele parem ligipääs teenustele ja töökohtadele. 
Tulemus: Projekti tulemusel ühendatakse olemasolevad kergliiklusteed ühtsesse võrgustikku, tagades linna äärealade asumite parema ühenduse keskusega ning luues paremad ühendused
suurematest elamupiirkondadest töökohtadesse ja teenusepakkujate juurde. Kokku rajatakse ligi 5 km valgustatud kergliiklusteid
 
Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.
 
Toetus: 1 270 627,26 eurot
Omafinantseeing: 224 228,34 eurot, sh Võru linna omafinantseering on 175 355,32 eurot ja Võru valla kaasfinantseering 48 873,02 eurot.
Kokku: 1 494 855,60 eurot.
 
Projekti periood: 01.08.2016-1.06.2018
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe tel 7850922 või e-post tiina.hallimae@voru.ee
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ELRI-112, "Establishment of environment in Voru (EE), Sigulda (LV), St. Petersburg (RU) for development of tourism"
Projekti periood: 2011-2013. Projekt on lõppenud.
Projekti eelarve: toetus programmist 382 500 €, omafinantseering 42 500 €.

Projekti eesmärgiks on Kubija spordi- ja rekreatsioonikeskuse edasiarendamine multifunktsionaal-semaks.
Projekti abil teostatakse Männiku tn rekonstrueerimine Kubija järvega piirneval lõigul, Kubija rolleriraja ühendamine Kose-Haanja kergliiklusteega, spordi- ja mänguväljakute uuendamine, keskuse peahoone I korruse osaline remont, abihoone ehitus, soetatakse traktor koos lisaseadmetega radade hooldamiseks.

Lisainfo: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

 

" Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi koduleht on www.estlatrus.eu."

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ELRI-109, "Increasing traffic system's capability within EE-LV-RU international importance transport corridors"
Projekti periood: 02.04.2012-30.09.2014. Projekt on lõppenud.
Projekti eelarve. Projekti kogumaksumus 1 876 570 €, sh ENPI toetus 1 688 913€. Võru linna eelarve projektis 208 802 €, sh linna omafinantseering 20 880,20 €.

Projekti eesmärk: Mobiliseerida enam piiriäärseid ressursse liiklusohutuse tõstmiseks, parandada ja ellu
viia uuenduslikud piiriülese liiklusohutuse tõstmise meetmed ning samal ajal suurendada avalikkuse teadlikkust liiklusohutusest ja luua rahvusvaheline  liiklusohutuse alane koostöövõrgustik Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.  

Panustada jätkusuutlikku transpordi ja avaliku ruumi arendamisse läbi innovaatiliste lahenduste tänavamaastiku planeerimises ja parenduste transpordi ja teeinformatsiooni infrastruktuuris 12 Eesti, Läti ja Venemaa asustuses, mis asuvad  rahvusvahelise tähtsusega strateegiliselt olulisel transpordikoridoril.

Projekti portfolio leiab siit. Projekti tulemused leiab siit.

Lisainfo: arendusnõunik Tiina Hallimäe 785 0922

 

" Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. 
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------