KÜTTETOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Küttetoetus on abivajadusest sõltuv toetus. Küttetoetust määratakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord kalendriaastas määras kuni 95 eurot ahiküttega (kaugküttevõrguga mitteühendatud ) eluruumis üksi elavale:

  1. vanaduspensionärile;
  2. töövõimetuspensionärile;
  3. puudega isikule
  4. töövõimetoetuse saajale.

Toetust makstakse isikule, kelle sissetulek on väiksem kui 325 eurot kalendrikuus. 

Kestvus

Ühekordne

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Küttetoetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja puudega isikul otsus puude määramise kohta.
Viide Küttetoetuse taotlus