KOOLIEELSES LASTEASUTUSES MUUDE KULUDE VANEMATE POOLT KAETAVA OSA TOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus on abivajadusest sõltuv toetus. Toetust määratakse isikule, kelle laps on vähemalt 3-aastane, järgnevalt;

  1. peres on 1 laps, toetuse määr 25% muudest kuludest;
  2. peres on 2 kuni 18-aastast (k.a)koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last, toetuse määr 50% muudest kuludest.

Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetuse määramisel arvestatakse lastekaitsespetsialisti ettepanekut. 
Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek peale eluasemekulude maharavamist on väiksem kui pooleteisekordne toimetulekupiir.

Kestvus

Taotlused esitatakse 20. augustiks, 20. detsembriks  ja 20. aprilliks.
Toetus määratakse neljaks kuuks.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetuse taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja taotlemisele eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid.
Viide Toetuse taotlus