Täisealise isiku hoolduse toetus


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Toetus määratakse tähtajaliselt isikule, kes teostab igapäevaselt raske või sügava puudega isiku hooldust.

Toetust ei määrata, kui hooldust vajava isiku funktsioonihäiret on võimalik kompenseerida abivahendiga või tugiteenusega.

Hooldust teostava isiku tegelikuks ja  rahvastikuregistrijärgseks elukohaks peab üldjuhul olema Võru linn.

Põhjendatud juhul võib hooldust teostavaks isikuks  olla ülalpidamiskohustusega isik, kellel ei esine hooldusvajadust.

Kestvus

Täisealise isiku hoolduse toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. 
Toetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust ja kantakse hooldust teostava isiku arvelduskontole.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Siiri Martinson, tel 785 0941, 5307 1919, e-post siiri.martinson@voru.ee, Tartu tn 23, kab 3.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus täisealise isiku hoolduse toetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65605;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel puude raskusastet tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm