ELLUASTUMISTOETUS


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Elluastumistoetus on abivajadusest mittesõltuv toetus.

Elluastumistoetus määratakse isikutele järgmistel juhtudel:

  • isik lahkub asendus- või järelhooldusteenuselt ja ta on või oli 18. aastaseks saamiseni Võru linna eestkostel;
  • isiku üle on seatud eestkoste ja tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning ta on toetuse taotlemise hetkeks saanud 18. aastaseks.
Elluastumistoetuse määraks on 500 eurot.
Kestvus Elluastumistoetuse avaldusi võetakse vastu jooksvalt ja toetus on ühekordne.
Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega  esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru.

Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil eve.tsegurov@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Taotlejal on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • taotlus
  • eestkostet tõendav kohtumäärus
Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm