Asendushooldusteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Asendushooldusteenus tagatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elavatele lastele kuni 18-aastaseks saamiseni, kui:

1) lapse vanem on surnud;

2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;

4) laps on vanemast eraldatud.

Asendushooldusteenuse võib tagada abivajavale lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud nõusoleku, et asendushooldusteenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.

Kestvus

1) Asendushooldusele suunamise asjaolude äralangemiseni;  

2) lapse 18-aastaseks saamiseni või hariduse omandamise korral mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;

3) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;

4) lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni;

5) lapse hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekus märgitud perioodil või kuni 90 päeva.
Õigusakt Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
Vastutaja

lastekaitsespetsialist Kristi Asser 53091279 kristi.asser@voru.ee Tartu 23, kab 8
lastekaitsespetsialist Hannela Teaste 5213660 hannela.teaste@voru.ee Tartu 23, kab 6

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus asendushooldusteenuse saamiseks:

kuni 90 päeva või periooditi teenuse osutamiseks esitab lapsevanem või lapse füüsilisest isikust eestkostja vabas vormis avalduse Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda

  • paberkandjal Tartu tn 23, Võru 65608 kab 5,6 või 8
  • saata paberkandjal postiga aadressil Tartu tn 23, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-post info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Vabas vormis avaldus ja isikut tõendav dokument