PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE

Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline Riigilõivuseadus § 3315. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB) või
EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul - kui alal on kehtiv detailplaneering ning soovitakse detailplaneeringut muuta.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu puudumisel - kui puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks või kui puudub detailplaneering.

Täpsem info: planeerimisspetsialist  Remida Aasamäe, tel 785 0930, e-post remida.aasamae@voru.ee, ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar, tel 785 0934, e-post  rain.raitar@voru.ee

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Projekteerimistinguste andmiseks algatati Võru Linnavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 460 avatud menetlus ning otsustati mitte algatada keskkonnamõjude hindamist Kooli tn 8 (91901:004:0025) kinnistule puhkeala püstitamiseks. Projekteerimistingimuste taotlus nr 1711002/10504 esitati ehitisregistri kaudu.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse EhS § 27 lg 4 p 4 ja 7  kohaselt rajatise arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Kooli tn 8 kinnistul kehtib Võru Linnavolikogu 17. oktoobri 2005 otsuse nr 236 "Vabaduse tänava, Koreli oja, Uue tänava ja Petseri tänava vahelise ala detailplaneering". Nimetatud detailplaneeringu koostamise aegne eesmärk ei kata tänase hetke vajadusi, mistõttu on tarvis projekteerimistingimustega täpsustada ehitise arhitektuurseid, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra põhimõtteid. Detailplaneeringuga kavandati Kooli tn 8 krundile haljastatud puhkeala, kuhu võib rajada mänguplatse, tervisespordirajatisi, puhkekohti. Soovitavad lahendused täpsustatakse eraldi projektidega.  

Maa-ala üldplaneeringujärgne otstarve on puhke- ja virgestusmaa, kuhu on lubatud ehitada minimaalselt teenindavaid ehitisi (puhke-, spordi-, kogunemisehitisi), et võimaldada tegevusi välisõhus. Alale rajatavad väikevormid ja mänguväljakud tuleb paigutada väljapoole Koreli oja ehituskeeluvööndit olemasoleva kergliiklustee äärde, mis eraldatakse haljastusega. Looduskaitseseaduse § 38 lg 6 kohaselt on  veekogu kaldale võimalik rajada paadisild (ujuvkai), mis on funktsionaalselt seotud rajatava puhkealaga.

Projekteerimistingimuste andmisel on arvestatud kehtivas detailplaneeringus ja üldplaneeringus määratud tingimustega.  

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult 29.11.- 13.12.2017 e-posti teel aadressil info@voru.ee.

Linnavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Avatud menetluse algatamine

Projekteerimistingimuste eelnõu


AVALIKU VÄLJAPANEKU LÄBINUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Pealkiri Avalik väljapanek
Veskijärve tn 5 16.06.-30.06.2017
Leesika tn 7 16.06.-30.06.2017
Raudtee tn 16 -
Taara tn 3 28.12.2016 - 11.01. 2017
Luha tn 42 30.09. - 14.10.2016
Kanarbiku tn 5 02.06. - 17.06.2016
Tulika tn 4 12.05. - 27.05.2016
F. R. Kreutzwaldi tn 59c 24.03. - 11.04.2016
Võru linna jalg- ja jalgrattatee 04.02. - 29.02.2016
Tulika tn 3 14.01. - 29.01.2016
Pikk tn 17b 12.11. - 26.11. 2015
Lembitu tänav T1 17.09. - 02.10.2015
Kalmuse tn 15 25.08. - 10.09.2015