Transporditeenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Nöörimaa Tugikodu osutab transporditeenust Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elukoha aadressi omavatele  puudega isikutele, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, et tagada  avalike teenuste kättesaadavus .
Eelisjärjekorras osutatakse teenust Nöörimaa Tugikodu klientidele ning koduteenusel olevatele Võru linna kodanikele.

Teenus sisaldab

Sõite tööpäevadel kella 8.00 – 16.00.
Isiku sõidukisse ja sõidukist maha aitamist.
Isiku turvavööga kinnitamist.
Muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutajaga.

Õigusaktid

Võru Linnavolikogu 09.03.2016 määrus nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"
 Nöörimaa Tugikodu põhimäärus

Korraldaja Nöörimaa Tugikodu (Räpina mnt 22, Võru linn) vanemjuhtumikorraldaja,  tel 786 4796; 5306 0095

Vajadusel teeb Nöörimaa Tugikodu  kliendi abistamiseks koostööd teiste transporditeenust osutavate asutuste ja isikutega.

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Transporditeenuse kasutamiseks tuleb pöörduda Nöörimaa Tugikodu poole tööpäevadel 8.00-16.00.