TEADE ÕHUSAASTELOA MENETLUSE ALUSTAMISE KOHTA

 

Aktsiaselts WERMO (registrikood 10051010, aadress Võru maakond, Võru linn, Põllu tn 2,
65606, edaspidi ka
ettevõte) esitas 18.04.2019 Keskkonnaametile oma õhusaasteloa nr
L.ÕV/319501 (edaspidi ka
õhusaasteluba) muutmise taotluse ja selle lisaks oleva saasteainete
lubatud heitkoguste (edaspidi ka
LHK) projekti. Ettevõtte taotlus registreeriti Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis samal kuupäeval kirjana nr 15-2/19/6129. Ettevõtte õhusaasteloas
on käitiseks Võru linnas Põllu tn 12 (registriosa nr 480541, katastritunnus 91901:011:0810)
asuv mööblitootmine. Õhusaasteloa muutmise vajaduse tingib asjaolu, et seoses käitises
tootmismahtude suurenemisega, suurenevad tunduvalt ka puitpindade katmiseks kasutatavate
kemikaalide heitkogused.

Kõik dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://www.keskkonnaamet.ee/et/keskkonnaamet-

 

KESKKONNAPROJEKTID

 

Lõppenud projektid:

Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu vaata siit

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus