Hangete arhiiv

Kalmuse tn 16a katastriüksuse jagamine

Hanketeade

Hanke nimetus: Kalmuse tn 16a katastriüksuse jagamine

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Tauno Asi

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Kalmuse tn 16a katastriüksuse (katastritunnus 91901:015:0068) jagamine.

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

lepingu kestus: 01.07.2020

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale katastriüksuste registreerimist maakatastris.

Ettemaksu ei võimaldata.

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnapakkumus – lisa 3

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada "Kalmuse tn 16a katastriüksuse jagamine"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 27.02.2020 kell 12.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Jagamisplaan

Lisa 3 Hinnapakkumuse vorm