Hangete arhiiv

Jääkreostuse likvideerimine Võru linnas Niidu tn sademeveetrassist.

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Jääkreostuse likvideerimine Võru linnas Niidu tn sademeveetrassist.

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Tiina Randjärv

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on jääkreostuse likvideerimine Võru linnas Niidu tn sademeveetrassist.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 – tehniline kirjeldus

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

Lepingu kogus on arvatavalt 33 t  naftalaadse reostuse käitlemine ja transport.
lepingu kestus: tööga  alustatakse peale lepingu sõlmimist kokkulepitud ajal ja kehtib kuni lepingu maksumuse täitumiseni aga mitte hiljem kui 18.09.2020

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

Pakkujal peavad olema kõik tööde teostamiseks vajaminevad load ja pädevused, sh, ohtlike jäätmete käitluslitsents.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnapakkumus – lisa 2

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada Jääkreostuse likvideerimine Võru linnas Niidu tn
sademeveetrassist."

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 10.03. 2020 kell 10.00.

 

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Hankelepingu projekt

Lisa 3 Hinnapakkumuse vorm