Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Tagasi

Rahvakohtunikuks kandideerimine

Võru  Linnavolikogu palub anda endast teada Võru  linna elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu (Võru Kohtumaja) juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Võru linnas alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 27. jaanuariks 2019  saata digitaalselt allkirjastatud ankeet aadressile info@voru.ee või tulla Võru linnavalitsusse  (Jüri tn 11) ja täita ankeet kohapeal.

Rahvakohtunikukandidaadid valib linnavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Linnavolikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.
Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni. Rahvakohtunikule makstakse tasu tehtud töö eest.
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.

Lisainfo telefonil  785 0916