Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Tagasi

Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 27. märtsi 2019 korraldusega nr 155 algatati Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.
 
Planeeritav ala suurusega u 3,2 ha asub Kubja asumis. Alasse hõlmatud kinnistud on avalikus kasutuses. Männiku tn 36a kinnistul asub Kubija järve supelrand ning Männiku tn 45 ja 45a kinnistutel tervisespordikeskuse hooned ja spordirajatised. Planeeringuala kompaktsuse huvides ja piirkonnale terviklahenduse andmiseks on alasse hõlmatud ka eraomandis olev Männiku tn 45b kinnistu.
 
Planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Koostatava detailplaneeringuga kavandatakse anda täiendavad ehitusõigused Männiku tn 45 asuvale spordikeskusele, parklale ja sportimis- ning puhkeatraktsioonidele, sealhulgas suusaradadele. Planeeritakse rajada veetorustik koos pumplaga Kubija järvest kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks.
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamine jäeti algatamata, kuna lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist ning kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus.
 
Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ning veebilehel www.voru.ee.