Uudised ja teated

Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Võru Linnavalitsus 06.05.2020 korraldusega nr 222 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.
 
Avalik väljapanek toimub 28. mai kuni 11. juuni. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Menetluses).
 
Planeeritava maa-ala suurus on umbes 4,2 ha. Planeeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva Männiku tn 45 kinnistul asuva spordikeskuse arendamiseks eelduste loomine, määrata täiendavad ehitusõigused asuvale spordikeskusele, parklale ja sportimis- ning puhkeatraktsioonidele, sealhulgas suusaradadele, rajada veetorustik koos pumplaga Kubija järvest kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks ning Männiku tn 36a kinnistule järve puhastamiseks vajaliku sette ladestusala määramine ja Kubija järvele vee- ja lumelaua vedamise süsteemi rajamiseks.
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.