Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 30. märtsil

Klassikomplektide arvu määramine
2020/2021. õppeaastal 1. klasside klassikomplektide arvuks määrati Võru Kesklinna Koolis kaks ja Võru Kreutzwaldi Koolis kolm. Eriklass tõhustatud toe lastele moodustatakse Võru Kreutzwaldi Kooli.

Detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatatakse L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi kinnistu jagamiseks, ehitusõiguste, sihtotstarvete ja servituutide määramiseks ning liiklus ja parkimiskorralduse lahendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,4 ha. Taotleja soovib krundil olevad hooned lammutada ja ehitada asemele uued korterelamud ja ärihoone.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Kraavi tn 1 katastriüksuse (pindala 3289 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Kraavi tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa;
Turba tn 2b, sihtotstarve 100% elamumaa.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Tulika tn 6 ning laohoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Pikk tn 23 Võru linn.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Jaama tn 47 kinnistule abihoone laiendamisega üle 33% selle esialgselt kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Lasteaia kohatasust vabastamine
Otsustati, et kõik  Võru linna munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad vabastatakse erandkorras 2020. aasta aprillikuu eest kohatasu maksmisest.

Võru linna huvikoolide õppetasud
Otsustati vabastada lapsevanemad 2020. aasta märtsi- ja aprillikuu eest huvikooli õppetasu maksmisest nendes õpperühmades, kus kaugõpe pole võimalik.
Võru Muusikakool: poistekoor, tüdrukutekoor, orkestri- ja bändiõpe, rühma eelkool.
Võru Kunstikool: kunsti õppesuuna eelõpe ja eelõpe 0,5 koormusega, tantsu õppesuuna eelõpe.
Võru Spordikool: eelkooli huviõpe.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn