Uudised ja teated

« Tagasi

Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 11. märtsi 2020 korraldusega nr 145 algatati Kanepi tn 16 ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava ala suurusega u 0,35 ha asub Liitva asumis piirnedes Kanepi ja Tulbi tänavaga ning elamumaa sihtotstarbega kinnistutega ning ühe reformimata riigimaaga, mis on alajama teenindamiseks vajalik maa. Kinnistu on hoonestamata. Alal kehtib Võru Linnavolikogu 08. oktoobri 2003 otsusega nr 70 kehtestatud „Antsla mnt ja Võhandu jõeäärse Liitva linnaosa detailplaneering".

Kanepi tn 16 maakasutuse kehtiv sihtotstarve ning Võru linna üldplaneeringu järgne juhtotstarve on elamumaa. Detailplaneeringuga sihtotstarvet ei muudeta. Planeeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigused ühepereelamu rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated). Küsimuste korral pöörduda arhitekt-olaneerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).

Asendiplaan

Algatamine