Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 28. jaanuaril

Toetuse andmine
Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus eraldatakse 2020. aastaks Võru Turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks 5550 eurot.

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku ja tänavate sulgemine
Võru Lasteaiale Päkapikk anti nõusolek avaliku ürituse "Lasteaia Päkapikk 50. juubeli rongkäik, laat ja ühislaulmine" korraldamiseks 27. veebruaril 2020. Anti luba keskväljaku sulgemiseks kella 13–20 ning Vabaduse tn, F. R. Kreutzwaldi tn, Jüri tn ja Katariina allee osaliseks sulgemiseks rongkäigu ajal kella 16 kuni rongkäigu läbimiseni.

Võru linna 2020. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine
Kinnitati Võru linna eelarvest antavad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused 2020. aastaks. MTÜ-de tegevustoetusteks antakse kokku 70 450 eurot, ürituste toetusteks 68 080 eurot ning noorsootöö ja huvitegevuse toetusteks 125 980 eurot.

Linnavara kasutusse andmine sihtasutusele Võru Spordikeskus
SA-le Võru Spordikeskusele anti tasuta kasutusse rajatraktor PistenBully 100 ja turbiinlumekahur TechnoAlpin MMS Premium.

Korralduse muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 27. märtsi 2019 korraldust nr 155 "Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Uus planeeringuala suurus on 4,2 ha.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Piiri tn 7b kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba abihoone ehitamiseks asukohaga Raudtee tn 61.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Kalmuse tn 10a.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn