Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 22. jaanuaril

Võru linna 2020. aasta eelarve
Võeti vastu Võru linna 2020. aasta eelarve, mille maht on 22,3 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 3,5 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 17,8 miljonit eurot, kulude eelarve 16,5 miljonit eurot ning põhivarade soetuse eelarve 4,2 miljonit eurot.

2020. aasta peamine eesmärk on avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine. Võru linn panustab kvaliteetse tööjõu hoidmisse ja arendamisse ning investeerib tulevikuvõimaluste loomisesse. Töös on noortele ettevõtjatele loomekeskuse väljaarendamine ja käivitamine. Linn liitub noorte spetsialistide toetuse programmiga eluaseme soetamiseks ning korrastamiseks. Suurendatakse muinsuskaitsealal asuvate hoonete rekonstrueerimise toetuse mahtu.

Investeeringute valdkonnas jätkab linn juba aastaid hoitud prioriteete. Jätkatakse jõuliselt linna põhitänavate kapitaalse rekonstrueerimisega. Lõpetatakse Räpina mnt remont ja rekonstrueeritakse Vilja tn lõigul Räpina mnt ring kuni Vabaduse tänav. Lisaks tehakse ettevalmistusi Jaama tn rekonstrueerimiseks aastal 2021. Linn panustab jätkuvalt kortermajade sissesõiduteede ja parklate korrastamisse.

Võru linna eesmärk on olla atraktiivne ja lastesõbralik linn. 2020. aastal renoveeritakse energiatõhusaks lasteaed Päkapikk ning investeeritakse koolidesse. Alustatakse Järve kooli uue õppehoone rajamise ettevalmistustöödega, viiakse läbi Kubija spordikeskuse uue teenindushoone  ideekonkurss, projekteeritakse Kreutzwaldi kooli B korpus ja Keskraamatukogu rekonstrueerimine. Erinevatesse linnapiirkondadesse rajatakse mänguväljakuid.

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemine ja tegevuse ümberkorraldamine
Volikogu otsustas lõpetada Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse 31. augustil 2020 ning  mittestatsionaarses õppevormis õppimise jätkamine põhikooli- ja gümnaasiumitasemel viiakse üle Võrumaa Kutsehariduskeskusesse. Õppe üleminekul hoitakse ja arendatakse seniseid täiskasvanute mittestatsionaarse õppe tugevusi, sh säilib paindlik õpiaeg ning tugiteenuste kättesaadavus.

Ümberkorraldusega saab mittestatsionaarne üldhariduse õpe Võrumaal uued võimalused. Alates 1. septembrist 2020 on kõikidel praegustel ja uutel täiskasvanud õppuritel võimalus omandada üldkeskharidust ja saada osa kvaliteetsest ja paindlikust õppest Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Kutsehariduskeskuse juurde liikudes on nendel õpilastel, kes tahavad täiendavalt kas siis keskhariduse omandamisega paralleelselt või selle järgselt omandada kutseoskust või eriala, siis selleks luuakse võimalus.

Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda luuakse juurde sotsiaalteenuste spetsialisti ametikoht ning juhtumikorraldaja töökoha tähtaega pikendati 31. oktoobrini 2020.

Revisjonikomisjoni kontrollimiste tulemuse kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 9. jaanuari 2020. aasta akt nr 1 (SA Võru Spordikeskuse 2018. aasta eelarvevahendite sihipärast kasutamise kontrollimine).

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste tööplaan
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste tööplaan:
1. Taristuhaldus OÜ 2019. majandustegevuse kontroll (märts-aprill)
2. 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine, aruande koostamine (mai– juuni);
3. Huvide deklaratsioonide kontrollimine (juuni);
4. MTÜ Võru Jäätmekeskus 2019. aasta majandustegevuse kontroll (oktoober–november).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn