Uudised ja teated

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 11. septembril

 

Võru Linnavolikogu istung 11. septembril

Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031
Kinnitati Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2031 ning tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. juuni 2018 määrus nr 10 "Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2018–2030". Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

Võru linna 2019. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2019. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ja täiendavad tulud.
Põhitegevuse tulude eelarve suurenes 117 988 euro võrra ning põhitegevuse kulude eelarve 115 988 euro võrra, millest toetuste eraldamise eelarve on 12 364 eurot ja tegevuskulude eelarve 103 624 eurot.
Võru linna haridusasutustele laekub haridus- ja sotsiaalteenuste osutamisest 34 285 eurot. Täiendavaid toetusi on lisatud 83 703 eurot.
Riigieelarve toetusfondist on Võru linnale eraldatud täiendavalt 25 068 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.
Kaitseministeeriumi toetus Võru linnale on 14 018 eurot, mis kulub endise Võru naftaterminali reostusuuringu ja reostuse likvideerimise tegevuskava koostamiseks.
Investeerimistegevuse eelarvesse lisatud investeeringutoetus 20 000 eurot MTÜ-lt Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing on kogutud MTÜ poolt läbi viidud Sinilille kampaania heategevuslikest annetustest ning planeeritud Võru linna Koreli oja kaldale jõulinnaku rajamise toetuseks.
Samuti on investeeringute eelarvesse lisatud 57 000 eurot Põllu tn kruntide soetamiseks riigilt. Krunte kasutatakse Võrusoo tööstusalal ettevõtluse arendamiseks (kruntide eest tasumine toimub hiljemalt 5a jooksul, eelarves kajastub see kui pikaajaline kohustis finantseerimistegevuse eelarve osas).
Vastu võetud lisaeelarve maht on kokku 194 988 eurot ning linnaeelarve maht pärast lisaeelarve vastuvõtmist 27 049 365 eurot.

Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Võeti vastu Võru linna haldusterritooriumilt väljapoole suunatud sotsiaaltransporditeenuse taotlemise, osutamise määramise ja kulude katmise kord. Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordivahendi kasutamist,  kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit Võru linna haldusterritooriumilt välja jäävale töökohale, õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks. Teenust on õigust saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas  elaval puudega isikul.
Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril ning kehtib kuni 2021. aasta 31. detsembrini või kuni Võru linna poolse projekti omaosaluse rahaliste vahendite lõppemiseni.


Võru Linnavolikogu määruste muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–2035" lisa 1 ja kehtestada see uues redaktsioonis. Arengukava lisa 1 muutmine tuleneb vajadusest arvestada 2019. aastal teostatud ning 2020. aastaks kavandatud tegevustega ning vajadusest muuta arengukava tegevuskava ja investeeringute kava selliselt, et see kajastaks viit eelseisvat eelarveaastat (15. oktoobri seisuga). Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.
Muudeti Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2018 määruse nr 19 "Puudega isiku eluaseme kohandamise kord" sätteid, mis puudutavad toetuse saajate nimekirja koostamise aluseid.  Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

 

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787

e-post: ulis.guth@voru.ee