Uudised ja teated

Linnavolikogu istung 12. detsembril

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve
Võeti vastu 2018. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ja täiendavad tulud.

Eraüldhariduskoolide toetamine
Kehtestati eraüldhariduskoolides õppivate Võru linna laste õppekulude katmises osalemise kord 2019. aastaks.

"Eluruumi kasutusse andmise kord" muutmine
Muudeti eluruumi kasutusse andmise korda viisil, et edaspidi oleks sama korraga kaetud ka puudega isikule eluruumi kohandamise või eraldamise vajaduse hindamine.

Puudega isiku eluaseme kohandamise kord
Kehtestati määrus "Puudega isiku eluaseme kohandamise kord".
Korra alusel saab Võru linnas rahvastikuregistrijärgset elukohta omav puudega isik, kellel puudest tingituna on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetulemise või suhtlemisega, taotleda eluaseme füüsilist kohandamist. 

Võru linna 2019. aasta eelarve I lugemine
Volikogus läbis esimese lugemise linna 2019. aasta eelarve, mille maht on 19,2 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 3,2. miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 13,3 miljonit eurot, kulude eelarve 12,3 miljonit eurot ning põhivarade soetuse eelarve 5 miljonit eurot.
2019. aasta peamised eesmärgid on olla aktiivne, atraktiivne ja lastesõbralik linn läbi erinevate vabaaja- ja sportimisvõimaluste parandamise – sh Tamula rannaala kapitaalne rekonstrueerimine ja uute atraktsioonide lisamine, Koreli kaldaala vabaaja pargi rajamine, kaasaegse välikorvpalliväljaku rajamine, koerte harjutusväljaku rajamine. Suuremad tegevused taristu korrastamisse on lasteaia Päkapikk renoveermine, Räpina mnt kapitaalne renoveerimine, Vilja tn kapitaalse renoveerimise I etapp, KEK-i tööstuspiirkonna sissesõidutee.
Samuti on eesmärgiks avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine.

Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks
2019. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Korra muutmine
Muudeti Võru linna finantsjuhtimise korda.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis
Muudeti linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu. Sotsiaaltööosakonda luuakse juurde kaks tugiisiku töökohta ja üks hooldustöötaja töökoht. Luuakse juurde planeerija-projektijuhi ametikoht, kelle ülesanneteks saab planeeringute koostamise korraldamine ja "+CityxChange" projektiga seotud ülesannete täitmine.

Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrus nr 102 "Pädevuse delegeerimine", 14. oktoobri 2009 määrus nr 110 „Ühtse asjaajamiskorra kehtestamise volitamine" ja 21. juuni 2015 määrus nr 11 „Alkoholiseaduses ja tubakaseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine".

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn