Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 12. septembril

Määruse muutmine
Otsustati muuta Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–2035" (RT IV, 26, 09, 2017, 3) lisa 1 ja kehtestada see uues redaktsioonis.
Arengukava lisa 1 muutmine tulenes vajadusest arvestada 2018. aastal teostatud ning 2019. aastaks kavandatud tegevustega ning vajadusest muuta arengukava tegevuskava ja investeeringute kava selliselt, et see kajastaks nelja eelseisvat eelarveaastat (15. oktoobri seisuga). Seetõttu on tegevuskava tabelist välja võetud 2017. aasta ja tabelisse on lisatud aasta 2022+.
Uues redaktsioonis kajastuvad arengukava tegevuskavasse tehtud muudatused ning lisanduvate aasta 2022+ tegevuste kirjed.
Määrus jõustub 1. oktoobril 2018.

Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu "Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas, GeoBaltica OÜ töö nr DP-04-16) ning suunati detailplaneering avalikule väljapanekule.
Kalmuse tn 16a kinnistu Koreli oja ja Kalmuse tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 16, 18, 20, 22 kinnistute vahelise u 8400 m² suurusele osale elamumaa sihtotstarbe määramine muudab osaliselt Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringut. Võru linna üldplaneeringuga on antud alale reserveeritud haljasala ja parkmetsa maa juhtfunktsioon, mille all mõistetakse valdavalt linnalisele asulale iseloomulikke puhkuseks ja virgestuseks mõeldud looduslikke ja poollooduslikke metsaalasid või inimese poolt rajatud haljasrajatiste alasid. Ülejäänud u 30042 m² suuruse Kalmuse tn 16a kinnistu maakasutuse juhtotstarve jääb üldplaneeringu kohaselt haljasala ja parkmetsa maaks. Kalmuse tn 16a kinnistu maakasutuse osaline juhtotstarbe muutmine haljasala ja parkmetsa maast elamumaaks ei põhjusta linnaruumile olulist  mõju, kuna reaalselt ei ole avalikku kasutust selles piirkonnas nimetatud maale välja kujunenud ja avalik veekogu kasutamine säilib.

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2018. aasta lisaeelarve, millega lisati linna eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ja täiendavad tulud. Lisaeelarve maht on 333 512 eurot ning linnaeelarve maht pärast lisaeelarve vastuvõtmist 25 450 294 eurot.
Põhitegevuse tulude eelarve suurenes 238 544 euro võrra, toetuste eelarve 220 154 euro võrra ning põhitegevuse kulude eelarve 248 472 euro võrra.
Haridus- ja Teadusministeerium on eraldanud Võru linna koolidele toetust 62 236 eurot projekti „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" ellu viimiseks. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning koolidele soetatakse infotehnoloogia vahendeid. Rahandusministeeriumilt eraldatud 30 989 eurot läheb puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. SA-lt Innove eraldatud 2018. a toetus projektile „Võru linna uue tasandusrühma loomine" - 11 025 eurot kajastub Võru Lasteaed Sõleke kulueelarves. Võru Spordikoolile Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutuselt eraldatud 53 965 eurot on ette nähtud treenerite töökulu toetuseks. Riigieelarve toetusfondist on eraldatud täiendavalt Võru linnale toetust 28 302 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks.
Investeerimistegevuse eelarvesse on muu hulgas lisatud Rahandusministeeriumi toetus (toetuse rahastaja on EAS) 44 320 eurot projektile „Kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lavasüsteemide kaasajastamine ja parandamine". Projekti omafinantseering 14 773 eurot laekub Sihtasutuselt Kultuurimaja Kannel.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787