Uudised ja teated

« Tagasi

Täna algab lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt

Taotluste vastuvõtt on avatud 7. maist 2018 ning taotlusi saab KredExile esitada 11. juunini käesoleval aastal.
 
Riiklik toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud vähekindlustatud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad rahvastikuregistri kande alusel projekti objektiks olevas eluruumis (v.a uue eluaseme soetamise, elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamise või püstitamise korral). Toetust saavad taotleda leibkonnad, kelle 2017.a saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus ei ole suurem kui 355 eurot.
 
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel kas puudub oma vajadustele vastav eluase või ei vasta olemasolev eluase elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri. Leibkonna moodustavad taotleja ja vähemalt kolm kuni 19-aastast last, kes jagavad ühiseid toidu- ja raharessursse ning elavad või asuvad elama toetuse objektiks olevale elamispinnale. Täpsem taotleja ja leibkonna mõiste kodutoetuse andmise tingimuste tähenduses on toodud selgitavas juhendis.
 
Toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele.
 
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Teistkordse toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne. Pered, kes on eelnevalt kodutoetuse meetme raames saanud toetust enam kui ühe korra, kodutoetust rohkem taotleda ei saa.
 
Toetuse tingimused, juhend ja taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehelt
 
Kodutoetuse taotlemisel tekkivate lisaküsimuste korral saab kirjutada toetused@kredex.ee või võtta ühendust KredExi toetuste halduriga:
 
Anu Holmberg  
anu.holmberg@kredex.ee
tel. 667 4110 
 
Kersti Saar
kersti.saar@kredex.ee
tel. 667 4109