Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 13. septembril

Ürituse kooskõlastamine ning parkla, puhkeala ja tänavate sulgemine
Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek korraldada 28. septembril avalik üritus "EV 100 - Liigume omas rütmis Järve kooli toetuseks". Stardialaks suletakse kella 17–18.30 Roosisaare silla juures asuv parkla ning jooksudistantsiks puhkeala ja tänavad kella 18st kuni osavõtjate läbimiseni. Marsruut kulgeb: rannapromenaad - Vabaduse tn - Vee tn - Liiva - Vabriku - Petseri - Paju - Jüri - Vabaduse. Finiš on Kesklinna kooli hoovis orienteeruvalt kell 19.
Osalevad Kesklinna kooli pere (töötajad, õpilased, vilistlased, lapsevanemad) ja Järve kooli pere (töötajad, õpilased, lapsevanemad) - kokku ligikaudu 500 inimest.
Osavõtjad teevad annetuse, et toetada Võru Järve Kooli õpilastele vormiriiete soetamist Eesti eriolümpiaks.

Osalise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osaline detailplaneering.
Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,7 ha. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kinnistu jagada, määrata ehitusõigused ning teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutused.
Planeeringuga on ette nähtud F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu jagada kaheks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavale krundile positsioon 1 on määratud ehitusõigus kuni nelja hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 1500 m², hoonete maksimaalne kõrgus 9 m. Alale on planeeritud parkimisala ja juurdepääs Kraavi tänavalt. Krunt positsioon 2 on määratud, et lahendada planeeringuala kruntideks jaotamine.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba administratiivhoone ümberehitamiseks asukohaga Võrumõisa tee 4a.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati järgmised kasutusload:
moodulhoone ehitamisele asukohaga Paju tn 3, Paju tn 3a;
kauplusehoone laiendamisele asukohaga Paju tn 5;
parkla ehitamisele asukohaga Kooli tn 4, Kooli tn 6;
autode selvepesula ehitamisele asukohaga Kooli tn 4.

Reklaami paigaldusloa andmisest keeldumine
Keelduti välireklaami paigaldusloa andmisest TCG OÜ-le. "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus" § 61 kohaselt seisneb keelatud poliitiline välireklaam ka selles, et aktiivse agitatsiooni ajal reklaamitakse müüdavat teenust või toodet viisil, mis on ühemõtteliselt seostatav nendel valimistel kandideerija(te)ga.
Reklaamil kujutatav isik Gert Goršanov kandideerib 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Võru linnas erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas. Samas on esitatud reklaami kavandi kohaselt otseselt seostatav pakutav teenus ja kandideeriv isik ehk tegemist on üleskutsega hääletada kandidaadi poolt. Seetõttu on tegemist aktiivsel agitatsiooniperioodil keelatud välireklaamiga.
Lisaks, välireklaami paigaldamise eeskirja kohaselt on lubatud välireklaami paigaldada alles peale vastava loa saamist. TCG OÜ oli välireklaami paigaldanud enne välireklaami paigaldusloa taotluse rahuldamist, mida kinnitavad ka taotleja poolt esitatud fotod juba paigaldatud välireklaamist.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn