Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 14. juunil

Võru linna arengukava 2017–2035
Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna arengukava aastateks 2017–2035.  
Arengukava koosneb kahest dokumendist, mis on omavahel seotud: arengukava põhidokument ehk tuleviku suunatud tegevused (visioon, eesmärgid ja tegevused ning eraldiseisev lisa, mis käsitleb detailselt Võru linna praegust olukorda.
Põhidokument koosneb neljast osast. Esimeses osas on välja toodud peamised järeldused Võru linna olukorra ülevaatest. Teine osa sisaldab linna visiooni, missiooni ning programmide ja eesmärkide kirjeldusi. Kolmandas osas on ära toodud arengukava rakendamise meetmed – tulemuslikkuse hindamine ja ajakohastamine. Neljandas osas asuvad valdkondlikud tegevuste ja investeeringute kavad.
Põhjalik hetkeolukorra ülevaade, mis on arengukava aluseks, moodustab koos rahvastikuprognoosiga eraldiseisva dokumendi ja koosneb kaheksast peatükist.
Arengukavasse saab muudatusettepanekuid esitada 16. augustini 2017. 

Võru linna teenetemärgi andmine
Võru linna teenetemärk otsustati anda Võru linnas  pikaajaliselt ehitustegevust arendanud aktsiaselts Kurmik juhile Andri Needole.
Võru linnapea Anti Allas: „Ehitusringkondades tuntakse Võru linna AS Kurmiku ja Andri Needo järgi. Tema poolt välja töötatud kiilvaimeetodil vundamenditehnoloogial pole konkurente. Samuti on tegemist ühiskondlikult aktiivse inimesega, kellel on tugev sotsiaalne närv. Ta on oma kodukoha patrioot, kes on alati linnale omakasupüüdmatult appi tulnud kui tema nõu ja abi on palutud ning võimalusel tõhusalt aidanud. Andri Needo on ka eeskujulik pereisa ja linna teenetemärk on kaudselt tunnustus kogu tema perele. Linna teenetemärgi saajate hulgas on varasemalt olnud väga vähe ettevõtjaid ja mul on väga hea meel, et Andri Needo tunnustamine annab märku ettevõtlusvaldkonna olulisusest linnale".
Võru linna teenetemärki hakati välja andma alates 1994. aastast ja seni on see omistatud 31-le isikule. Teenetemärk antakse üle Võru linnapäevade raames toimuval järvekontserdil, 19. augustil. Teenetemärgiga kaasneb 2000 euro suurune preemia.

Loa andmine kohustuste võtmiseks
Linnavalitsusele anti luba võtta kohustusi eelarveaastateks 2017–2023 Võru linna teede ja tänavate hooldustööde teenuse ostmiseks ning korrashoiu tagamiseks kuni 2 246 400 eurot.

Võru linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati Võru linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, kuhu on koondatud Võru Linnavalitsuse, hallatavate asutuste, AS Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse, SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli audiitorühing Audest Audiitorteenuste Osaühing.

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele
Kehtestati lapsehoiuteenuse osutamise kord Võru linnas registreeritud elukohta omavatele raske ja sügava puudega lastele.

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 30. mai 2017 akt nr 1, mis puudutab OÜ Taristuhaldus 2015.–2016. aasta majandustegevust.

Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine
Otsustati alustada Võru linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega õpetajate töötasu alammäära osas läbirääkimisi ning moodustati ajutine läbirääkimiste komisjon.
Komisjoni esimeheks valiti salajase hääletamise tulemusel Tõnu Jõgi ning aseesimeheks Ene Liivamägi. Komisjoni liikmeteks kinnitati Anti Allas, Sixten Sild, Peep Poltimäe, Kerstin Tammjärv, Kersti Kõosaar ja Helga Ilves.

Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamine
Linnavolikogu volitas linnapea Anti Allast allkirjastama ühiste kavatsuste kokkulepet ühistranspordi ühtsest korraldamisest Võru- ja Põlvamaal. Otsustati osaleda mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamises.

Ostueesõiguse mittekasutamine
Otsustati mitte kasutada kinnistu aadressiga Tartu tn 44, Võru linn ja kinnistu aadressiga Tartu tn 44a, Võru linn ostueesõigust.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otsustati lõpetada Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutus. Planeeritava ala suurus oli u 0,68 ha.

Garantii andmine
Volikogu garanteerib mittetulundusühingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru Katariina Koguduse  sakraalhoone rekonstrueerimistööde teostamise rahastamist hanke "Võru St. Katariina kiriku restaureerimise tööd,  I etapp"  raames tehtavatel töödel summas kuni 58 000 eurot.

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2017. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse Võru linnale ja hallatavatele asutustele eraldatud toetused ning vara müügi tulu. Eelarve suurenes 280 842 euro võrra ning pärast lisaeelarve vastuvõtmist kujunes linna 2017. aasta eelarve mahuks 22,2 miljonit eurot.

Otsused seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega
Võru Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks määrati 21. Liikmete arv ei muutunud.
Võru Linnavolikogu 2017. aasta valimisteks moodustati üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Võru linna haldusterritooriumi piiridega. Võru linna valimiskomisjon moodustati 7-liikmelisena: valimiskomisjoni esimees on linnasekretär, liikmed on Anneli Nelk, Maire Agar, Rain Raitar, Kersti Kalda, Helin Vuks, Maie Palsi ning asendusliikmed on Karin Kähr ja Liisi Kondratjeva.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn