Taksoveo taotlused
 

Taksovedu reguleerivad: 
Linnavalitsuse poolt väljastatavad taksoveo õigust tõendavad dokumendid on:
 • taksoveoluba
 • sõidukikaart 
 • teenindajakaart 
Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris. Teenindajakaart väljastatakse paberkandjal ning andmed avalikustatakse ka ühistranspordi registris. 
 
Taksoveoluba ja sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. 
 
Enne taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu. Riigilõiv tuleb tasuda Võru Linnavalitsuse arveldusarvele EE682200221013390065 (Swedbank). Selgitusse tuleb märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi. 
 
Riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest on 64 € 
Riigilõiv takso sõidukikaarti väljastamise eest on 20 € 
Riigilõiv Teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest on 38 € 
 
Taksona kasutatav sõiduk peab olema läbinud takso tehnoülevaatuse (Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded).
 
Taksoveoloa taotleja esitab järgmised dokumendid:
 • Taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • Juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood, asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
 
Takso sõidukikaardi taotleja esitab järgmised dokumendid: 
 • Taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • Sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
 • Taksomeetri kohandamistunnistuse, mille võib esitada vahetult enne sõidukikaardi andmist.
Teenindajakaardi taotleja esitab järgmised dokumendid: 
 • Taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • Juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
 • Autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus;
 • Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto.
 • Isikuttõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto. Fotot ei pea esitama kui juhiloa saamiseks on kasutatud ARKis fotoboksi. 
Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba. 
 
 
Info:
Arendusspetsialist Kaire Kalk
tel 785 0918
kaire.kalk@voru.ee