Projekt nr 2014-2020.2.05.19-0217  "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Võru linnas, II etapp"
Projekti eelarve: 67 928,00 eurot,
sh toetus 57 738,80 eurot ja linna omafinantseering 10 189,20 eurot.
Periood: 02.09.2019 - 01.09.2021
 
Eesmärgiks on kohandada 14 eluruumi, mille tulemusel paranevad 14 erivajadusega inimese elamistingimused, iseseisev toimetulek ning väheneb nende isikute hooldajate hoolduskoormus.
Kokku kohandatakse 14 eluruumi, sh tehakse 21 kohandust, mis parandavad erivajadustega inimeste hügieenitoiminguid ja 2 liikuvusega seotud kohandust.
 
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetne suund 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

 

 
 
2014-2020.2.05.18-0095 "Võru linna puuetega inimeste eluruumide kohandamine, I etapp"
Projekti eelarve: 36 457,00 eurot,
sh toetus 30 988,45 eurot ja linna omafinantseering 5 468,55 eurot.
Periood: 01.08.2018-31.07.2020
 
Eesmärgiks on kohandada üheksa eluruumi, mille tulemusel paranevad üheksa erivajadusega inimese elamistingimused, iseseisev toimetulek ning väheneb nende isikute hooldajate hoolduskoormus.
Kokku kohandatakse 9 eluruumi, sh tehakse 7 kohandust, mis parandavad erivajadustega inimeste hügieenitoiminguid ja 4 liikuvusega seotud kohandust.
 
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetne suund 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 

 

 

EU44049, "Võru linna sauna rekonstrueerimine, I etapp"
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA
Projekti periood 01.03.-31.12.2013. Projekt on lõppenud.

Projekti eelarve: 96 777,14€, sh toetus 26 445,38€. 

Projekti eesmärgiks on Võru linna saunas rekonstrueerida katus ja teostada kapitaalremont, et viia saunaruumid tervisekaitsenõuetega vastavusse ning parandada saunateenuse kvaliteeti.
Rekonstrueeritakse saunahoone katus, vahetatakse välja 17 (+3) akent. Projekti tulemusel paraneb ligi 276,2 m2 saunaruumide (leili-, pesu- ja riietusruum) pinda. Lisaks heakorrastatakse koridorid, paraneb ruumide soojapidavus ning vähenevad küttekulud. Võru linna luuakse pesemisvõimalused puuetega inimestele. 

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.3. 0102.10-0221,  "Võru linna ja valla töötute noorte ja lühiajaliste töötute tööjõuturule integreerumisele kaasa aitamine"

Rakendusüksus: Elukestva Õppe Arendasmise SA  Innove.

Projekti periood: 01.05.2010 - 31.08.2011. Projekt on lõppenud.

Projekti eelarve: 114 994,53 eurot, millest struktuuritoetus 103 495,07 eurot, Võru Linnavalitsuse osalus 8624,59 eurot ja Võru Vallavalitsuse osalus 2874,86 eurot.

Projekti eesmärk: aidata kaasa noorte tööpuuduse vähenemisele ja suurendada lühiajaliste töötute tööturule tagasitoomise võimalusi läbi koolitus- ja nõustamistegevuste, tööpraktika ning ettevõtluse alustamise toetamise. 
Projekti periood: 1. mai 2010 - 31. august 2011. 

Projekti tulemused:

Kolme etapi jooksul registreerus projektile kokku 94 noort ja lühiajalist töötut, 21 töötut loobus erinevatel põhjustel ning koolitatud sai 73 töötut, kellest ettevõtluskoolitusel osales 28 ja praktikal 43 töötut.
Äriplaane kirjutati kolme etapi jooksul kokku seitse, millest projektipoolse toetuse on saanud hetkel üks, kuid töötukassast toetuse saajaid on rohkem.

Tööle on suundunud 14 ja õppima üks, kuid kindlasti ei ole need lõplikud tulemused. Paljud noored mõtlevad alustada sügisest kooliteed.

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel. 785 0922.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.5.0100.09-0016 "Võru Laste- ja pereabikeskuse maja renoveerimine ja keskuse töö käivitamine"
 
Rakendusüksus: Elukestva Õppe Arendasmise SA  Innove.
 
Projekti periood: 01.07.2008-31.12.2009. Projekt on lõppenud.
 
Projekti kogumaksumus 2 460 798,18  EEK (157 273,66 eurot)
ERF toetuse kogumaht 2 214 718,11 EEK (141 546,28 eurot)
Omafinantseering: 246 080,07 EEK (15 727,38 eurot)
Projekti kuludele lisandusid mitteabikõlblikud kulud 159 252,40 krooni (10 178,08 euri)
 
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli luua Võrumaale professionaalne nõustamiskeskus erivajadusega lastele ja noortele ning tugisüsteemid nende peredele. (Erivajadusega laste all mõistetakse siinkohal: tähelepanu- ja aktiivsushäiretega noori; kergemate vaimupuuetega lapsi; õpi- ja käitumisraskustega noori; kriisis, stressis või depressioonis lapsi; psüühiliselt haigete vanemate lapsi.)
 
Tulemused: Projekti käigus renoveeriti ja sisustati KOV omandis olev hoone (Liiva tn 21, Võru), kus tegutses nõustamiskeskus erivajadustega lastele ja noortele ning tugisüsteemid nende peredele.
Renoveeritud majas oli kolm nõustamisruumi ja administraatori ruum ning teisel korrusel seminariruum 30-le inimesele. Võru Laste- ja pereabikeskuses pakuti tasuta mitmesuguseid nõustamisteenuseid kogu maakonna lastele ja nende hea käekäigu eest seisjatele. Keskusesse asusid tööle: kaks psühholoogi, logopeed, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog ning karjäärinõustaja. 
 
„Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine" meede „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine".