+CityxChange 

6. juulil tegi Euroopa Komisjon +CityxChange'i taotlusele ametliku kutse saada ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020˝ projektikonkursi „Arukad linnad ja kogukonnad˝ uueks aruka linna katseprojektiks.
 
Taotlus sai ekspertidelt suurepärase tagasiside ja hinnangud ning seda peeti konkursile esitatud 11 taotluse hulgas üheks parimaks.
 
Järgneva viie aasta jooksul püüavad Trondheim, Limerick, Alba Iulia, Písek, Sestao, Smolyan ja Võru saada arukateks plussenergia linnadeks, mis kasutavad kõigi oma elanike elukvaliteedi parandamiseks digitaalteenuseid ja ka elanikud teevad seda, toodavad rohkem energiat kui tarbivad ning vahetavad kogemusi teiste Euroopa linnadega, et ühiselt kiiremini õppida.
Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli eestvedamisel arendavad ja katsetavad need seitse linna uusi lahendusi koostöös 11 suurettevõtte, 9 väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, 3 mittetulundusühenduse ja 2 ülikooliga, mis hõlmab kogu väärtusahelat: IES R & D, Powel AS, Limericki Ülikool, Plovdivi Energiaagentuur, Future Analytics Consulting, Research2Market Solutions, ISOCARP, TrønderEnergi AS, ABB Norra, AtB, AVIS Budget Group, Statkraft Varme AS, ESB Innovation RoI Ltd, ESB Networks, Ove Arup & Partners SAU, FourC AS, R.Kjeldsberg, Smart MPower, Space Engagers, Colaborativa, Officinae Verdi, IOTA fond, NHP Eiendom ja GKinetic Energy Ltd.
 
Taotlust hinnanud sõltumatud eksperdid soovitavad +CityxChange'i, et demonstreerida ja tõendada tegevusi, mis aitavad kaasa plussenergiat tootvate ringkondade laialdasele tekkele Euroopas. See on veenev lähenemine, mis muudab kohalikud omavalitsused energialahenduste aktiivseks ja lahutamatuks osaks, haarab kodanikke osalema linna ümberkujundamises ja kaasab kogu piirkonna energia väärtusahela, laienedes kõrgema tasandi poliitiliste otsuste tegijatele ja linnadele, ülikoolidele, suurettevõtetele, jaotusvõrguettevõtjatele, VKEdele ja mittetulundusühingutele.
 
Projekti toetab 20 miljoni euroga Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020". Sellele lisavad projekti pooled 10 miljoni euro väärtuses mitterahalisi meetmeid, et Trondheimis ja Limerickis näidisprojekte ellu viia.
Projekti algus on 1. novembril 2018 ja kestab 60 kuud.
 
 
Võru linna tegevused keskenduvad Võru vanalinna alale. Projekti raames koostatakse Võru vanalinna ruumiline arenguplaan, analüüsitakse võimalusi positiivsete energiablokkide loomiseks.
Võru linna tegevused projektis on 328 625 eurot.
 
Lisateabe saamiseks palun külastage veebisaiti: http://cityxchange.eu
või võtke ühendust projekti koordinaatori Annemie Wyckmansi, annemie.wyckmans@ntnu.no, pilootlinna Trondheimi koordinaatori Silja Rønningseni, Silja.ronningsen@trondheim.kommune.no, ja pilootlinna Limericki koordinaatori Rosie Webbiga, rosie.webb@limerick.ie.
 
 
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 824260.
This page reflects only the authors' views and the European Commission/INEA is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EU52173  "Võru kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lavasüsteemide kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine " 

 
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenusete Keskus
Eelarve: 61 800 eurot, sh toetus 44 319,60 eurot
Projekti periood: 1.06.2018-28.02.2019
 
Projekti eesmärgiks on Võru kultuurimaja Kannel ventilatsioonisüsteemi kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine
 
Projekti kaasrahastatakse Regionaalsete investeeringutoetuste programmist.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr 2014-2020.6.02.15-0061 „Võru linna Laane võrgupiirkonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine"
Kokku: 6000 eurot, sh toetus 5000, omafinantseering 1000 eurot.
Periood: 28.12.2015 - 30.06.2016

Võru linna soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda võrgupiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojuse efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks. Oluline on kindlustada linna soojusmajanduse planeerimise abil kaugküttesüsteemidesse ühendatud eluhoonetele, ettevõtetele ja asutustele vajalikul hulgal kvaliteetne soojus ning soojuse varustuskindlus majanduslikult põhjendatud ja tarbijatele vastuvõetava hinnaga. Käesoleva projekti otseseks eesmärgiks on koostada soojusmajanduse arengukavad Laane võrgupiikonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade kohta.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Ühtekuuluvusfond. Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt nr 2014-2020.6.02.15-0066 „Võru linna Võrukivi võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine"
Kokku: 4200 eurot, sh toetus 3 780, omafinantseering 420 eurot.
Periood: 28.12.2015 - 30.06.2016

Võru linna soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda võrgupiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojuse efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks. Oluline on kindlustada linna soojusmajanduse planeerimise abil kaugküttesüsteemidesse ühendatud eluhoonetele, ettevõtetele ja asutustele vajalikul hulgal kvaliteetne soojus ning soojuse varustuskindlus majanduslikult põhjendatud ja tarbijatele vastuvõetava hinnaga.

Käesoleva projekti otseseks eesmärgiks on koostada soojusmajanduse arengukava Võrukivi võrgupiikonna kohta. Tulemuseks on üks osa suuremast valdkonna arengukavast.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Ühtekuuluvusfond. Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUSE SA POOLT RAHASTATUD PROJEKTID:

Projekt nr  13820  „Kubija järve kalastusplatvormi rajamine" 
Eelarve:  7 948,42 eurot, sh. toetus 6948,42 eurot, omafinantseering 1000 eurot.
Periood: 01.09.2017-20.06.2019
 
Projekti eesmärgiks on luua Võru linnas kalapüügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele ning tõsta säästva kalanduse alast teadlikkust harrastuskalastajate seas.
 
Projektiga viiakse läbi alljärgnevad tegevused. 
1. Kalastusplatvormi rajamine Kubija äärde sh amortiseerunud kalastussilla demontaaz ja uue kalastusplatvormi valmistamine ja paigaldamine.
2. Infotahvli paigaldus Kubija järve kaldaalad on intensiivselt kasutatav nii loodushuviliste kui puhkajate poolt. 
3. Lastele suunatud kalandusalaste õpitubade läbiviimine
 
Projekti kaasrahastab AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2017 aasta keskkonna programmi kalanduse alaprogrammist.
Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr  11972„Võru linna ja valla harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine ja kalandusalase teadlikkuse suurendamine" 
Eelarve:  2216,09 eurot, sh. toetus  1 922,84 eurot, omafinantseering 293,25 eurot.
Periood: 01.05.2016-14.06.2018
 
Luua Võru linnas ja Võru vallas kalapüügivõimalusi nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele ning tõsta säästva kalanduse alast teadlikkust nii täiskasvanute kui ka noorte seas.
 
Projektiga viiakse läbi alljärgnevad tegevused. 
Lastele suunatud kalandusalaste õpitubade läbiviimine
 
Projekti kaasrahastab AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2017 aasta keskkonna programmi kalanduse alaprogrammist.
Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Projekt nr  11077  „ Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamine" 

Eelarve:  74304,07 eurot, sh. toetus 62 562,45, omafinantseering 11741,62.
Periood: 08.2015 -31.10.2016
 
Võru linna ehitati kinnistule Kose tee 2  uus kompostimisväljak. Projekti käigus valmis kompostimisväljak koos asfaldialaga, tehti väljaku ümber kraavitus, rajati piirdeaed, paigaldati väravad ning ehitati juurdepääsutee. Väljaku leidmise kergendamiseks paigaldatakse lähiajal teede äärde suunaviidad. Tegevust ja heakorda kompostimisväljakul jälgitakse valvekaamera abil. Kompostimisväljak on mõeldud Võru linna elanikele ja  ettevõtetele vabaks kasutamiseks. 

 

Projekti kaasrahastas AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2015 aasta jäätmekäitlus programmist.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 5305, "Võru linnas Petseri tn ja Jüri tn sademeveesüsteemide ehitus"

Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2013-2014

Eelarve: KIK 175 266 €, omafinantseering 175 266,42 €
Käesoleva projekti üldeesmärgiks on Võru linnas lahkvoolse sademeveesüsteemi väljaarendamine. Projekti otseseks eesmärgiks on Võru linnas Petseri tn ja Jüri tn sademeveesüsteemide väljaehitamine, kuna nimetatud tänavatel puudub välja arendatud sajuveekanalisatsioon.

Projektiga tagatakse Petseri tänavalt Jüri -Kooli tn vahelisel lõigul sajuvete ärajuhtimine Koreli ojja. Jüri tänaval rajatakse sademeveesüsteem Liiva - Paju tn vahelisel lõigul.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 4, "Võru Katariina allee veemajanduse infrastruktuuri kaasajastamine ja Tamula järve hea seisundi säilitamine"
Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2010-2012
Eelarve: KIK 122 883 €, omafinantseering 30 720 €

Käesoleva projekti peaeesmärgiks on Võru ajaloolise tänavalõigu kaasajastamine keskkonnasõbraliku infrastruktuuri rajamise näol. Projektiga lahendatakse tänavaga piirnevate kinnistute veevarustus linna ühisveevärgist ja heitvete kanaliseerimine.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 14, "Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikud uuringud ja tegevused" 

Veemajanduse programm. Projekti kestvus 2010-2012. Teostamisel
Eelarve: KIK 14 341 €, omafinantseering 2 531 €

Projekti üldiseks eesmärgiks on Tamula järve kui Natura hoiuala kaitsmine ja tervendamine. Projekti otseseks eesmärgiks on kinnikasvamise vältimiseks tehtavad uuringud ning vajalike abinõude rakendamine järve hea seisundi säilimiseks.


Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 30, "Võru järvesõnastik - Kubija järve teemapark"
Looduskaitse programm
Periood: juuni 2012
Eelarve: KIK 17 490.66 €, omafinantseeing € 2701,74

Võru linna üheks oluliseks väärtuseks on looduskeskkond, erilise tähtsusega aga linnasisesed järved. 
Projekti eesmärgiks on Kubija järve kaldaalale järve käsitleva teemapargi väljaarendamine. Teemapargi kontseptsioon on sõnastik. Olemasolev suplusakvatooriumi laudis vahetatakse välja. Piirdepostidele paigaldatakse infoalused (25 tk – järve ABC iseloomustavatest sõnadest A-akvatoorium, akvaatiline, ....V - veeõitseng, vesikond...jne). Kaldaalale paigaldatakse infostend (1 tk), mis tutvustab Kubija järve Natura 2000 hoiualana, tiigilendlast ning seda, kuidas järve hea keskkonnaseisund ja ümbruskond seda ohustatud liiki mõjutavad. Laudise ühele osale freesitakse maailma, Euroopa, Eesti ja Võrumaa suurimad järved ning Kubija järv mõõtkavalises proportsioonis (Kaspia meri, Laadoga järv, Peipsi järv, Vagula, Kubija), et tekiks võrdlusmoment. Projekti realiseerumisega tekib linna atraktiivne, põhjalikult üht olulist loodusteemat käsitlev infoala, mis tutvustab  Natura 2000 hoiuala ning annab võimaluse elanikkonna keskkonnaalaseks harimiseks üldisemalt.


Lisainfo: Anne Vahtla, haljastuse- ja linnakujunduse spetsialist, tel 785 0929

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 90, "Vana-Võhandu kagulõigu puhastamine"
Veemajanduse programm, veekogude tervendamise alamprogrammi
Projekti kestvus: 2010-2012. Teostamisel
Maksumus: KIK 46016 €, omafinantseering 5113 €
 

Projektiga teostatakse Vana-Võhandu Kagulõigu (lõigul Roosisaare sild kuni Koreli oja) seisundi tervendamine sh setete ja veetaimestiku eemaldamine, kraavituse ja setteala korrastamine, truupide paigaldus ning heakorratööd. Kanali puhastamisega tagatakse Tamula järve parem veevahetus ning vähendatakse üleujutusohtu ja üleujutustest tingitud reostust.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 166, "Ajaloolise Võru Katariina allee rekonstrueerimine"
Looduskaitse programm
Projekti kestvus 2011-2012
Eelarve: KIK 225 797 €, omafinantseering 27 609 €

Projekti otseseks eesmärgiks on ajaloolise Katariina allee rekonstrueerimine sh haljastus (sh uute puude istutus), väikevormid, sillutis, trepid, välisvalgustus.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 261, " Kaitsealuse Võru Katariina allee sademeveetorustike ehitus"
Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2010-2012
Eelarve: KIK 38 339 €, omafinantseering 38 340 €

Käesoleva projekti peaeesmärgiks on Võru ajaloolise tänavalõigu kaasajastamine keskkonnasõbraliku infrastruktuuri rajamise näol. Projektiga lahendatakse sademeveesüsteemide väljaehitamine lõigul Jüri tn kuni Kreutzwaldi tn ning sademeveesüsteemide ühendamine Kreutzwaldi tn olemasoleva süsteemiga.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 287, "Koreli oja puhastamine"
Veemajanduse programm
Eealrve: KIK 8272,80 €, omafinantseering 919,20€

Projekti käigus puhastatakse Koreli oja voolusäng veetaimestikust, et parandada oja läbilaskevõimet suuremate sadude korral, minimaliseerida piirkonna üleujutus- ja reostusohtu ning tõsta elukeskkonna kvaliteeti.
 

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 342, "Võru Kreutzwaldi tn sademeveetorustike ehitus"
Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2011-2012
Eelarve: KIK 236 082 €, omafinantseering 236 082€

Käesoleva projekti peaeesmärgiks on Võru ajaloolise tänavalõigu kaasajastamine keskkonnasõbraliku infrastruktuuri rajamise näol. Projekti otseseks eesmärgiks on Kreutzwaldi tn sademeveetorustike ehitus lõigul Paju tn kuni Roosi tn. 
Projektiga tagatakse ettevalmistavad tegevused Kreutzwaldi tn komplekseks rekonstrueerimiseks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 1103, "Võru elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine"
Jäätmekäitlusprogramm
Projekti kestvus: 2011-2012
Eelarve: KIK 6 660 €, omafinantseering 740 €

Kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid ülesandeid keskkonna hoidmisel on erinevate seadustest tulenevate ülesannete maksimaalne rakendamine. Projekti eesmärk on kujundada elanikkonna käitumisharjumused keskkonnasõbralikuks ning aidata väärtustada ümbritsevat puhast elukeskkonda – võimalikult mugava ja lihtsa ohtlike jäätmete kogumise korraldamine. Ohtlike jäätmete kogumine ja nende käitlus keskkonnanõuetele vastavalt vähendab oluliselt keskkonna saastamist. Võru linna eesmärk on tõsta elanike keskkonnateadlikkust ning koguda jätkuvalt maksimaalselt suur hulk ohtlikest jäätmetest eraldi ning vältida nii nende sattumist keskkonda ja prügilasse.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 1696, "Keskkonnasäästlike liikumisvahendite propageerimine Võru linnas I etapp"
Atmosfääriõhu kaitse programm
Periood: 2012-2013. Projekt on lõppenud.
Eelarve: KIK 22 128 €, omafinantseering 2 600€.

Projekti üldiseks eesmärgiks on Võru linnas alternatiivsete liiklusvahendite kasutamise soodustamine, liikluse ohjamine ning alternatiivsete liiklusvahendite kasutamise propageerimine. Projekti otseseks eesmärgiks on linnaliikluses ratta kui liiklusvahendi kasutuse propageerimine (rattapäeva korraldamine, rattaliiklust propageeriva Võru Linnalehe lisa väljaandmine) ning rattaliikluseks vajaliku tugitaristu väljaarendamine (parkimiskohtad, rattahoidlad).

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 2289, "Hooldus- ja remonttööd kaitsealuses Kreutzwaldi pargis"
Looduskaitse programm
Periood: september 2012
Eelarve: KIK 15376,84 €, omafinantseeing € 1708,54

Projekti eesmärgiks järjepideva hooldusega looduskaitse all oleva Kreutzwaldi pargi hea üldseisundi tagamine, mis on oluline nii looduskaitselisest, muinsuskaitselisest kui ka puhkemajanduslikust seisukohast. Võrust on kujunemas tervikliku ja hooldatud rohestruktuuriga väikelinn, Kreutzwaldi park on sellest üks olulisemaid. 
Projektiga teostatakse pargi rannapromenaadi poolse kõnnitee ja nn Katariina sihi kõnnitee äärte korrastamine, muru- ja istutusalade hooldustööd, pargiaviljoni hooldusremont (trepi- ja põrandalaudade väljavahetamine, istekohtade parandamine, puitdetailide väljavahetamine, värvimine), lisaks tellitakse ja paigaldatakse uued prügikastid.


Lisainfo: Anne Vahtla, haljastuse- ja linnakujunduse spetsialist, tel 785 0929

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 3656,  "Rekonstrueeritava Võru Katariina allee säilitatavate puude sanitaarlõikus"

Maakondlik programm
Periood: september  2012
Eelarve: KIK  2292 € ; omafinantseering 404 €

Projekti eesmärk on säilitada Võru linnas kultuuriloolist ja esteetiliselt väärtuslikku looduskeskkonda - Võru linna ajaloolise maastikuelemendi, rekonstrueeritava Katariina allee säilitatavate puud pikaealisuse väärtustamine ning kindlustamine õigete meetoditega. Antud projekti realiseerimisega tagatakse linnakeskkonnale väga olulise kõrghaljastuse hea tervislik seisund ning esteetiline välimus.

Lisainfo: Anne Vahtla, haljastuse ja linnakujunduse spetsialist, tel:785 0929

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 4092 , "Jääkreostuse likvideerimine Võrukivi tööstusalal"

Veemajanduse programmi Jääkreostuse alamprogramm
Eealrve: KIK 8588,52 €, omafinantseering 898,40€
Projekti eesmärgiks on tagada Võru linnas Ringtee ja Kivi tn vahelisele alale (endine tellisetehase territoorium) rajatava Võrukivi tööstusalal ilmnenud jääkreostuse likvideerimine.
Projektiga teostatakse: 
1. endises tiigis oleva jääkreostuse likvideerimine; 
2. kanalis paikneva kütteõlitorustiku likvideerimine;
3. kraavi kaldal oleva reostuse likvideerimine.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922


----------------------------------------------------------------------------------------------------------