Jäätmeinfo

Korraldatud olmejäätmete vedu
 
Vastavalt hankelepingule teostab perioodil 1. detsember 2016 kuni 30. november 2019 Võru linnas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS. Nimetatud lepingu alusel on Eesti Keskkonnateenused AS-il ainuõigus vedada Võru linnas järgmiseid jäätmeid: 
  • segaolmejäätmed
  • vanapaber ja kartong
 
Teenuse hind
 
Teenustasu hinnad ühekordse veo eest kogumismahutite suuruste lõikes. Kogu hinnakiri, vt siit
 
Konteineri maht
m3
Ühe konteineri tühjendus
(käibemaksuga 20%) EUR
kuni 0,08 0,93
kuni 0,12 1,40
kuni 0,14 1,63
kuni 0,24 2,80
kuni 0,37 4,31
kuni 0,66 7,69
kuni 0,80 9,32
kuni 1,10 12,81
kuni 1,50 17,47
kuni 2,50 29,12
kuni 4,50 52,41
 
Liitumine jäätmeveoga ja veost loobumine                     
Vastavalt Jäätmeseaduse paragrahv 69 lõikele 6 loetakse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks kõik Võru linna jäätmevaldajad, seega kõik kinnistute omanikud on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga ja sõlmima lepingu olmejäätmete äraveoks.
 
Lepingut saab sõlmida:
AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108 Tartu 51031
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 1919
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vormikohane taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel:
  • kinnistul ei elata;
  • kinnistut ei kasutata;
  • perioodiline vabastamine seoses suvila või suvekoduga;
  • kasutatakse ühismahutit.

 

VÕRU LINNA KESKKONNAJAAM 


LLühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt).
Tel 504 0358
Avatud: T-L 8-16; E, P – suletud

Jäätmenimistu kood Jäätmete nimetus Hind käibemaksuga
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid tasuta
15 01 02 Plastpakendid tasuta
15 01 04 Metallpakendid tasuta
15 01 05 Komposiitpakendid (vahtplast) tasuta
15 01 07 Klaaspakendid tasuta
20 01 02  klaas (ainult eelneval kokkuleppel) 90 eur/kg
16 02 14 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tasuta
20 01 01 Paber ja kartong tasuta
20 01 38 Puit (ainult eelneval kokkuleppel) 84 eur/kg
20 01 40 Metallid tasuta
 17 06 05* Asbestijäätmed 0,15 eur/kg
* Ohtlikud jäätmed (ainult eraisikutelt) tasuta
Võru linn, Võru vald
20 01 10 Rõivad 0,15 eur/kg
20 01 11 Tekstiil 0,15 eur/kg
20 01 39 Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 0,15 eur/kg
20 02 01 Aia- ja haljastujäätmed 0,01 eur/kg
20 02 03/ 20 02 02 Aia- ja haljastusjäätmed, mis ei ole biolagunevad (ainult eelneval kokkuleppel) 0,15 eur/kg
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel ja muu taoline, ainult eelneval kokkuleppel) 0,15 eur/kg
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel ja muu taoline, ainult eelneval kokkuleppel) 15,0 eur/m3
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed), töödeldud 0,1 eur/kg

 

VÕRU JÄÄTMEKESKUS
Umbsaare, Võru vald
tel 78 20 424
Avatud: E-R 8-16

Võru Jäätmekeskuse tavajäätmete vastuvõtu hinnad Umbsaares
 
Jäätmenimistu kood Jäätmete nimetus Hind käibemaksuta (eur/t) Hind käibemaksuga (eur/t)
02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 75,00 90,00
02 01 04 / 20 01 39 Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 75,00 90,00
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, puit, laast- ja  muud puidupõhised plaadid ning vineer 110,00 132,00
04 02 09 Tekstiilitööstusjäätmed 75,00 90,00
04 02 22 Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed 75,00 90,00
10 01 01 Jahutatud koldetuhk 85,00 102,00
16 01 99 Romusõidukite lammutuse jäätmed 110,00 132,00
17 01 07 Betoon, tellised, plaadid või keraamikatootesegud 30,00 36,00
17 02 01 / 20 01 38 Töötlemata puit 20,00 24,00
17 02 01 / 20 01 38 Töödeldud puit 70,00 84,00
17 02 02 / 20 01 02 Klaas 75,00 90,00
17 05 04 / 20 02 02 Kivid ja pinnas 10,00 12,00
17 05 06 Süvenduspinnas kokkuleppel  
17 06 04 Isolatsioonimaterjalid 110,00 132,00
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid 30,00 36,00
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht 110,00 132,00
20 01 10 / 20 01 11 Rõivad ja muu tekstiil 75,00 90,00
20 01 40 Metallid tasuta  
20 02 01 Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20,00< 24,00
20 02 03 Aia- ja haljastusjäätmed, mis ei ole biolagunevad 75,00 90,00
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 75,00 90,00
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed), töötlemata 110,00 132,00
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel, vaibad, madratsid jmt) 110,00 132,00

 

 

 
Tootjavastutusorganisatsioonid
 
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Mustamäe tee 24, Tallinn 10621/ telefon 640 3240
Pakendite sorteerimisjuhend
 
Eesti Pakendiringlus OÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Lao 5, Maardu, Harjumaa 74114/ telefon 633 9240
 
Eesti Pandipakend OÜ – pandipakendi (joogipakendi) käitlemise korraldamine Visase 18, 11415 Tallinn/telefon 647 0010
 
Eesti Rehviliit MTÜ – vanarehvide käitlemise korraldamine Vana-Narva mnt 26, Maardu, 74114/ telefon 515 9279
 
Eesti Elektroonikaromu MTÜ – Vana-Narva mnt 26, Maardu 74114/ telefon 5623 7351
 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)  konteinerite otsing
 
 
EES-Ringlus MTÜ – elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemise korraldamine Endla 3, Tallinn 10122/ telefon 648 4335
 
Tarbi toitu targalt -info toidujäätmete kohta
 
Aia- ja haljastujäätmed (rohi, lehed, oksad jms) saab viia  Võru linna kompostimisväljakule  Kose tee 2, sissesõit Kose tee parkimisplatsi lõpust (vt kaardilt).
 
Purgimine Võru linnas:
Purgimise korraldamisega Võru linnas tegeleb AS Võru Vesi, täpsem info ja hinnakiri on kättesaadav kodulehel  www.voruvesi.ee 
Aadress: Ringtee 10, Võru
telefon 372 782 8334
e-post voru.vesi@voruvesi.ee