ISIKUKOODI MOODUSTAMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Isikukood antakse kui:

  • Eestis registreeritakse isiku elusündmus
  • isik asub Eestisse elama 
  • sisestatakse arhiivist isiku Eesti perekonnaseisudokument
  • välismaalane vajab isikukoodi mingisse riigi andmekogusse kandmiseks

Isikukood moodustatakse vastsündinule, leidlapsele, elamisloa või elamisõiguse taotlejale, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, isikukoodita Eesti kodanikule ja isikule, kelle kohta koostatakse perekonnaseisukanne ning isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse.

Isikul, kes ei ela Eestis ega asu Eestisse elama, kuid kelle andmed on vaja riigi andmekogusse kanda ja isik vajab selleks isikukoodi, tuleb taotlus esitada isiklikult kohale tulles Võru LV-le (maakonnakeskuse KOV-ile).
Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi määratlemata kodanik. Vajadus sel moel isikukoodi taotleda on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal, millest tulenevalt on tööandjal kohustus registreerida töötaja MTA-s ja töötaval isikul on õigus kindlustuskaitsele Eesti Haigekassas. Enamus Eestis kasutusel olevatest andmekogudest, sh ravikindlustuse andmekogu, on üles ehitatud selliselt, et isiku identifitseerimise aluseks on isikukood. Taotlus isikukoodi saamiseks

Eesti isikukoodita isikule, kelle kohta koostatakse Eesti perekonnaseisukanne, moodustatakse isikukood perekonnaseisutoimingu käigus perekonnaseisuasutuse poolt.

Vastsündinu saab isikukoodi sünnitusmajas ning sünni registreerimisel ootavad lapse andmed rahvastikuregistris koos isikukoodiga ees.

Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba või elamisõigust omava isiku lapsele, kes on sündinud välisriigis, antakse isikukood välisriigi sünnitunnistuse alusel.

Eesti IK mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes soovib Eestis registreerida oma elukohta ning omandada sellega EL kodaniku elamisõiguse, tuleb hiljemalt kolme kuu möödumisel Eestisse sisenemise päevast arvates esitada maakonnakeskuse KOV-ile isiklikult kohale tulles koos elukohateatega taotlus IK saamiseks. 

Euroopa Liidu kodanik, kes on vähemalt 15-aastane alaealine ja kes saabub Eestisse vahetusõpilastena ja ilma vanemateta, võib teha menetlustoiminguid ja osaleda menetluses iseseisvalt, kui Euroopa Liidu kodaniku seadus ei sätesta teisiti.

Tulemus

Kontrollime Teie esitatud dokumendid üle, teeme neist koopia. Dokumentide ja taotluse alusel moodustame isikukoodi ja väljastame Teile väljavõtte mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu taotluse saabumisest.

Õigusakt

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord
Rahvastikuregistri seadus
Euroopa Liidu kodaniku seadus

Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist  Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945
Registripidaja  Sirje Randversirje.randver@voru.ee, 785 0914

 

TEENUSE TAOTLEMINE 

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn, kab 8 või 9.
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.
Vajaminevad dokumendid

  Isikut tõendav kehtiv dokument

Viide Taotlus isikukoodi saamiseks