Käimasolevad hanked

« Tagasi

Kaevu tn ja Paju tn sademeveetrasside ehitus

Hanketeade

Hanke nimetus: „Kaevu tn ja Paju tn sademeveetrasside ehitus"

 1.        Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, risto.aim@voru.ee, tel: +372 53474332

 2.        Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 3.        Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Kaevu ja Paju tn sademeveetrasside ehitus.

 4.        Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

 5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: vastavalt tehnilisele kirjeldusele.
lepingu kestus: kuni 30.09.2020.

 6.      Hankelepingu üldtingimused

  • Leping sõlmitakse kirjalikult.
  • Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.
  • Ettemaksu ei võimaldata.

 7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnapakkumus.

 

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Kaevu tn ja Paju tn sademeveetrasside ehitus"

 Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 28.08.2020 kell 10.00

 12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

 Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

 Hanketeate lisad

  Lisa 1 „Kaevu tn sademeveetrassi projekt"

Lisa 2 „Paju tn sademeveetrassi projekt"

  1. Lisa 2 Mahutabel + Hinnapakkumus

 


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan