Käimasolevad hanked

« Tagasi

Võru Linna Lehe väljaandmine 2020. aastal

Hanke nimetus: „Võru Linna Lehe väljaandmine 2020. aastal"
 
1. Hankija
Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Ulis Guth
 
2. Hankemenetluse liik
Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.
 
3. Hankelepingu objekt
Käesoleva hanke objektiks on 2020. aasta jooksul Võru Linna Lehe keeleline korrektuur, teksti- ja pildimaterjalide küljendamine, lehe trükkimine ning levitamine.
 
4. Tehniline kirjeldus
Teenuse osutamise koht: Võru linn.
 
5.   Hankelepingu kogus ja kestus
üldkogus: 11 lehenumbrit
lepingu kestus: 1.01.2020-31.12.2020
 
6.      Hankelepingu üldtingimused
Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.
Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.
Ettemaksu ei võimaldata.
 
7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei.
 
8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale
8.1. Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija. 
8.2  Pakkujal peab olema ette näidata varasem töökogemus kahe samaväärse referentsobjektiga ning kogemus hanke objektile sarnaste tööde teostamisel (perioodilise(te) ajakirjanduslike väljaanne(te) väljaandmisel vähemalt 11 korral aastas iga väljaande kohta). Pakkuja esitab vormi kohased andmed - pakkuja kogemuse kohta analoogiliste tööde osas.
8.3. Pakkuja esitab kahelt eelmistelt lepingupartnerilt saadud kinnituse, et lepingut on täidetud nõuetekohaselt ja heas usus.
8.4. Pakkuja peab tagama kindla vastutava kujundaja ja kindla vastutava keelekorrektori ning nende nimed ja kontaktid (kujundaja ja keelekorrektor peavad olema telefonitsi kättesaadavad tööpäeviti kella 9-17). Pakkuja peab omama kujundaja ja keeletoimetajaga lepingulist suhet (kujundaja ja keeletoimetaja ei tohi olla pakkuja alltöövõtjad).
 
9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
 
10.    Pakkumuse koostamine
Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.
Struktuur:
1. pakkumus
Pakkumus allkirjastada digitaalselt.
 
11.       Pakkumuste esitamine
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Pakkumus pealkirjastada „Võru Linna Lehe väljaandmine 2020. aastal".
 
Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 9.12.2019 kell 10.
 
12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid
Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.
Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.
 
Hanketeate lisad:
Tehniline kirjeldus 2020
 
Hanke nimetus: Võru Linna Lehe väljaandmine 2020. aastal.

Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan