Käimasolevad hanked

« Tagasi

Võru Linna Lehe väljaandmine 2018. aastal

Hanketeade

Hanke nimetus: „Võru Linna Lehe väljaandmine 2018. aastal"

1. Hankija
Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Ulis Guth

2. Hankemenetluse liik
Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

3. Hankelepingu objekt
Käesoleva hanke objektiks on 2018. aasta jooksul Võru Linna Lehe keeleline korrektuur, teksti- ja pildimaterjalide küljendamine, lehe trükkimine ning levitamine.

4. Tehniline kirjeldus
Teenuse osutamise koht: Võru linn.

5. Hankelepingu kogus ja kestus
üldkogus: 11 lehenumbrit
lepingu kestus: 1.01.2018-31.12.2018
hanke eeldatav maksumus: 23 760 eurot

6. Hankelepingu üldtingimused
Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.
Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.
Ettemaksu ei võimaldata.

7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei.

8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale
Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

Pakkujal peab olema kogemus hanke objektile sarnaste tööde teostamisel (perioodilise(te) ajakirjanduslike väljaanne(te) väljaandmisel vähemalt 11 korral aastas iga väljaande kohta). Pakkuja esitab vormi kohased andmed - pakkuja kogemuse kohta analoogiliste tööde osas.

9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Pakkumuse koostamine
Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.
Struktuur:
1. pakkumus
Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11. Pakkumuste esitamine
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Pakkumus pealkirjastada „Võru Linna Lehe väljaandmine 2018. aastal".

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 07.12.2017 kell 10.

12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid
Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.
Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

Hanke lisa: Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Võru Linna Lehe väljaandmine 2018. aastal.

 


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan 2018