Käimasolevad hanked

« Tagasi

Võru linna hoonete elektripaigaldiste käidukorraldus 2018-2020

Hanketeade

 

Hanke nimetus: „Võru linna hoonete elektripaigaldiste käidukorraldus 2018-2020"

1.Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Eve Saaremägi

2.Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

3.Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on „Võru linna hoonete elektripaigaldiste käidukorraldus 2018-2020"

 

4. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 – Hanke lühikirjeldus

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

      36 kuud

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena.

Ettemaksu ei võimaldata.

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

1.      Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Võru linna hoonete elektripaigaldiste käidukorraldus 2018-2020"

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 7. detsember 2017 kell 17.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Hanke lühikirjeldus

Lisa 2  Maksumuse tabel


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan 2018