Käimasolevad hanked

« Tagasi

Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

Hanketeade

 

Hanke nimetus: „Võru Kesklinna Kooli omanikujärelevalve teenus"

 

1.Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm

 

2.Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

3.Hankelepingu eesmärk

Käesoleva hanke eesmärgiks on omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine Võru linnas Vabaduse 12 asuva Kesklinna Kooli rekonstrueerimistööde teostamiseks.

 

4.Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus
lepingu kestus: jaanuar 2018 – november 2018

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne).

Pakkujal peavad olema kehtivad majandustegevuse registreeringud tegevusalal "Omanikujärelevalve" tegevusala liikidel "Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve", "Kütte-, ventilatsiooni-, jahutussüsteemi ehitamise omanikujärelevalve", "Veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise omanikujärelevalve" ja "Elektrisüsteemi, automaatikasüsteemi ja telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu omanikujärelevalve".

Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „RIIGIHANGE – Võru Kesklinna Kooli omanikujärelevalve teenus"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 11. detsember kell 10.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind, samaväärsete hindade korral ajaliselt varem esitatud pakkumus.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tegevusaruanne

Lisa 2 Ehitustööde ülevaatuse tabel

Lisa 3 Maksumuse tabel

Lisa 4 Tehniline kirjeldus

Lisa 5 Hankelepingu projekt


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan 2018