Käimasolevad hanked

« Tagasi

Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapi omanikujärelevalve teenus

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapi omanikujärelevalve teenus.

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Raiko Palm

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapi omanikujärelevalve teenuse osutamine.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 – tehniline kirjeldus

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

Hankelepingu kestus – viis kuud.

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena igakuiselt pärast vastava akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste. Omanikujärelevalve teostajal peab olema Majandustegevuse registris majandustegevusteated tegevusalal Omanikujärelevalve järgmistel tegevusala liikidel:

  • ühisveevärk ja -kanalisatsioon;
  • tee.

Järelevalvet ehitustegevuse liigi üle peab teostama ettevõtte vastava tegevusala liigi eest vastutav isik.

Ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel.

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne).

 

Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapi omanikujärelevalve teenus"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 1. veebruar 2019 kell 10.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan_2019