Käimasolevad hanked

« Tagasi

Kubija järve kalastusplatvormi rajamine

Hanketeade

Hanke nimetus: „ Kubija järve kalastusplatvormi rajamine"

 

1.Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Anne Vahtla

2.Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

3.Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on kalapüüki toetava taristu arendamine  - Kubija järve vana kalastusplatvormi eemaldamine, uue platvormi valmistamine ja paigaldus ning infotahvli valmistamine ja paigaldus.

4.Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 – tehniline kirjeldus

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

Vana kalastusplatvormi eemaldamine -1 tk;

Uue kalastusplatvormi paigaldamine – 1 tk;

Infostend – 1 tk

Lepingu kestus: 31. mai 2018 a.

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne).

Pakkujal peab olema MTRi registreering – tegevusala: siseveekogu ehitise ehitamine.

Nõuete puudumist kontrollib hankija.

Pakkuja peab olema varasemalt tegelenud sarnase tööga (kalastusplatvormi, paadisilla ehitamine, paigaldamine)  - minimaalselt 2 avaliku sektoriga sõlmitud lepingut.

Pakkuja esitab info lepingute kohta.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

1.      Hinnapakkumus – lisa 2

2.      Varasemalt sõlmitud lepingud – asutus, lepingu nr/kuupäev; kontaktisik

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „ Kubija järve kalastusplatvormi rajamine"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 14. detsember 2017 kell 9.00.

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2  Hinnapakkumuse vorm

 

 


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan 2018