Hangete arhiiv

« Tagasi

Võru linnakalmistu veetorustiku ehitamine koos veevõtupostide rajamisega

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Võru linnakalmistu veetorustiku ehitamine koos veevõtupostide rajamisega

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Raiko Palm

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Kose tee 2 asuv linnakalmistu, kuhu soovitakse veevõtukaevude asemele rajada ühisveevärgiga ühendatud veetorustik koos veevõtupostidega (11 tk).

 

  1. Tehniline kirjeldus

Tööde teostamise koht: Kose tee 2, Võru linn.

Lisa 1 – tehniline kirjeldus

Lisa 2 – ehitusmaksumuse tabel

Lisa 3 – ehitusprojekt (Võru Vesi AS töö nr 05-09)

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

Hankelepingu tähtaeg – 29. november 2019.

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

Tellija jätab endale õiguse vähendada hanke mahtu, kui soodsaima pakkumuse maksumus ületab hanke eeldatavat maksumust (nt vähendada ehitatava torustiku pikkust või paigaldatavate veevõtupostide arvu).

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada Võru linnakalmistu veetorustiku ehitamine koos veevõtupostide paigaldamisega

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 6. september 2019 kell 10.00.

 

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Ehitusmaksumuse tabel

Lisa 3 Ehitusprojekt