Hangete arhiiv

« Tagasi

Keskkonnaõppe läbiviimiseks vajalike õppematerjalide koostamine ja tiražeerimine

Hanketeade

Hanke nimetus: „Keskkonnaõppe läbiviimiseks vajalike õppematerjalide koostamine ja tiražeerimine"

NB: 03.03.2020 muudeti Hankedokumendis (Lisa 1) punkti 1.9 Maksetingimused ja vahetähtajad kuupäevi.

13.03.2020 muudeti pakkumuse esitamise tähtaega ning Hankedokumendis (Lisa 1) punktides 1.6 ja 1.7 muutusid kuupäevad. 

1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registrinumber: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Anita Kikas

2. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

3. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on  ER65BioAware projekti raames keskkonnaõppe läbiviimiseks vajalike õppematerjalide koostamine ja tiražeerimine.

4. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

5. Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus:
Põhikooli I kooliaste - 4 kompl
Põhikooli II ja III aste - 8 kompl
Gümnaasiumiaste – 2 kompl
Intellektipuudega õpilased - 1 kompl

tööde teostamise tähtaeg: kuni 14. september 2020.

6. Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Tasumine on jaotatud 3 etappi:

25% tööde kogumaksumusest peale I etappi (õppematerjalide kontseptsiooni ja sisulise lahenduse väljatöötamine koos metoodikaga) tööde vastuvõtmist;

35%  kogumaksumusest peale II etappi (õppematerjalide illustratsioonid, kujundus, tõlked) tööde vastuvõtmist;

40 % kogumaksumusest peale III etappi (õppematerjalide testimine, lõplik viimistlemine ja valmistamine) tööde vastuvõtmist.

7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 90 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

1. Õppematerjalide kontseptsiooni/ideelahenduse ja tehnilise teostuse kirjeldus
2. Hinnapakkumuse koos detailse eelarvega, mis on jaotatud etappideks
3. Meeskonnaliikmete nimed, nende rollijaotus ning kvalifikatsiooni ja kogemuse kirjeldus

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11. Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Pakkumus pealkirjastada „ER65 BioAware õppematerjalid".

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 23. märts kell 12.00.

12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.
Parima pakkumuse välja selgitamise kriteeriumiks on madalaim hind.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1. Hankedokument
Lisa 2. Tehniline kirjeldus
Lisa 3. Hinnapakkumuse vorm
Lisa 4. Lepingu vorm
Lisa 5. Olemasolevate õppevahendite loetelu
Lisa 6. Koreli oja rekreatsiooniala tööprojekt, töö nr 15-17.