Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Back

Linnavolikogu istung 6. veebruaril

Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskuse arendamine
Linnavalitsusele anti luba osaleda Kultuuriministeeriumi poolt väljakuulutatud taotlusvoorus  „Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamine" projektiga "Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskuse arendamine". Projekti kestvus on kuni 48 kuud (2019–2022). Projekti abikõlblikud kulud kokku on kuni 240 000 eurot. Võru linna abikõlblik omaosalus projektis on kuni 120 000 eurot.

Projektiga soovitakse täiendada Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskuse olemasolevat taristut, parandada selle kvaliteeti ning mitmekesistada vabas õhus liikumisharrastusega tegelemise võimalusi Võru maakonnas. Eesmärgiks on rajada kunstlume tootmiseks vajalik taristu (sh projekteerimine ja veevõtukoht Kubija järve kaldal) ning osta lumetootmiskahur ja rajamasin.

Määruste muutmine
Tunnistati kehtetuks linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruse nr 24 "Projektides osalemise kord" projektide algatamist reguleerinud § 2.

Muudeti linnavolikogu 11. mai 2016 määruse nr 21 "Võru linna sõpruslinnadega koostöö edendamiseks toetuse andmise kord" § 5 lg 1 sõnastust. Uue sõnastusega välditakse dokumentide dubleerimist ja halduskoormust.

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Algatati Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tervisekeskuse ehitamine. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 3,1 ha.
Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks valiti Merle Koik, Silvi Luts, Marelle Mölder, Malle Kelt, Triinu Org, Kairit Piirisaar, Carmen Kivi.

Võru linna valimiskomisjoni moodustamine
Moodustati Võru linna viieliikmeline valimiskomisjon. Ametikohajärgselt on valimiskomisjoni esimeheks linnasekretär, valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Anneli Nelk, Maire Agar, Liisi Kondratjeva, Tauno Asi. Valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetati Rain Raitar ja Maie Palsi.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Moodustati Riigikogu valimisteks neli jaoskonnakomisjoni ning nimetati liikmed järgmiselt:
Valimisjaoskond nr 1:  Jaoskonnakomisjoni esimees Kaare Lill, jaoskonnakomisjoni liikmed on Margus Külm, Anneli Mölder, Maarja Põder, Ülle Heistonen, Ruti Loid, Külliki Mattus. Asendusliikmed on Monika Irves ja Triinu Kärbla.
Valimisjaoskond nr 2: Jaoskonnakomisjoni esimees Heiki Kelp, jaoskonnakomisjoni liikmed on Malle Haller, Marika Vaher, Kaie Kilgast, Maiu Vellak,  Lembit Hõbelaid, Signe Rõõmus, Milja Heljula, Kati Taaber. Asendusliikmed on Renate Saarts ja Peeter Harend.
Valimisjaoskond nr 3: Jaoskonnakomisjoni esimees Kaider Vardja, jaoskonnakomisjoni liikmed on Aivar Halapuu, Inga Bitter, Maia Anderson, Maia Tapupere, Piret Viil, Maret Jürgenstein. Asendusliikmed on Ene Moppel ja Kati Pintmann.
Valimisjaoskond nr 4: Jaoskonnakomisjoni esimees Kaie Tammik, jaoskonnakomisjoni liikmed on Tiina Kala, Heli Pugast, Inge Viimsalu, Edda Jaagu, Anu Palover, Merilyn Veskimäe. Asendusliikmed on Kaja Harak ja Hilvi Vuks.

 

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn