Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2019

« Back

Linnavolikogu istung 13. märtsil

Võru maakonna arengustrateegia 2035+
Kiideti heaks "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" eelnõu.

Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded
Kehtestati Võru linnas korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.
Hädaolukorra seaduse § 36 lg 4 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle korraldatavat teenust osutab elutähtsa teenuse osutaja ja kelle territooriumil elab rohkem kui 10 000 elanikku, pandud kohustus korraldada oma haldusterritooriumil järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:
1) kaugküttega varustamine;
2) kohaliku tee sõidetavuse tagamine;
3) veega varustamine ja kanalisatsioon.
Võru linna elutähtsate teenuste kirjelduse ja toimepidevuse nõuded on välja töötatud Siseministeeriumi poolt väljatöötatud näidismääruse alusel koostöös teenuse pakkujatega ning arvestades Võru linna vajadusi.

Heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimine
Linnavolikogu lubas sõlmida Võru linna nimel Kaitseministeeriumiga heade kavatsuste kokkulepe, mille kohaselt tegutsetakse ühiselt selle nimel, et kaitseväe Taara linnaku laiendus tuleks Kose tee 8 krundile (endine naftabaasi territoorium). Kokkuleppe sõlmimisega soovib linn ennekõike kaitsta Võru linna Taara elamupiirkonna inimeste huve ja aidata kaasa kaitseväe arengule Võrus. 

Kokkuleppe kohaselt tellib linn Kose tee 8 jääkreostusobjekti ohutustamiseks reostusuuringu koos reostuse likvideerimise tegevuskavaga. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja reostuse ulatus, kirjeldada ala ohutustamise sobivaim lahendus ja sellele kuluv aeg ning hinnata ära tööde eeldatav maksumus.

Linn viib läbi kinnisvarahindamise ning teeb tegevusi, et jõuda kinnistu omanikuga kokkuleppele maa omandamiseks. Adume selgelt, et kokkuleppe sõlmimine annab selge sõnumi omanikule meie huvist kinnisasjale, kuid arvestada tuleb ka asjaoluga, et kinnisvara väärtus on otseselt seotud reostuse likvideerimise maksumusega.

Kui linnal õnnestub kinnistu omandada, saab seejärel esitada KIK-ile taotluse reostuse likvideerimisega seotud kulude katmiseks. Toetuse saamisel otsitakse reostuse likvideerija, ohustustatakse kinnistu ja võõrandatakse see Kaitseministeeriumile, misjärel ministeerium teeb ettepaneku detailplaneeringu algatamiseks.

Kavandatavad eeltegevused ja kaasnevad kulud kantakse pooleks. Ohustustamine peaks toimuma 100% ulatuses toetusega ning kinnistu soetamise kulud hüvitatakse linnale müügitehinguga.

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine
Muudeti Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra matusetoetuse paragrahvi.  
Senise korra kohaselt maksti toetust üksnes lahkunu elukoha põhiselt. Kuna riik on otsustanud eraldada matusetoetust tingimusel, et mitte ükski toetuse taotleja ei tohiks taotletavast toetusest ilma jääda, tuli varem kehtestatud korda muuta.

Ostueesõiguse mittekasutamine
Otsustati mitte kasutada Seminari tn 3, Võru linn asuva kinnistu ostueesõigust.

Ostueesõiguse mittekasutamine
Otsustati mitte kasutada  kinnistute Vabaduse tn 7, Võru linn ja Vabaduse tn 7b, Võru linn ostueesõigust.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras
Anti luba Võru linna omandis olevast Vabaduse tn 15a kinnisasjast võõrandada otsustuskorras ligikaudu 45 m² suurune maa-ala  hinnaga 1000 eurot Vabaduse tn 15 kinnistu omanikule Walt Project OÜ-le.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks
Linnavalitsusele anti luba võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise teel Võru linnas asuv Tartu tn 25 kinnistu.

Mittetulundusühingust välja astumine
Otsustati astuda välja mittetulundusühingust Eesti Tervislike Linnade Võrgustik.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn