SOO MUUTMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Isiku soolise kuuluvuse otsustamiseks ja soovahetuseks vajalike arstlike toimingute sooritamiseks on vajalik isiku sellekohane avaldus Sotsiaalministeeriumile ning sotsiaalministri poolt moodustatud arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse võimalikkuse kohta.

Arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse taotlejal transseksualismi esinemise kohta on aluseks sotsiaalministri käskkirjale, mis annab loa isiku soo vahetamise arstlikeks toiminguteks:

  • transseksualismi diagnoosimise järgselt võib alustada hormoonravi;
  • soovahetuse taotleja sotsiaalse adaptsiooni korral on soo kirurgiline muutmine lubatud ühe aasta möödudes tema kohta käskkirja väljaandmisest.

Soo kirurgiline muutmine ei ole soovahetuse taotlejale kohustusliku iseloomuga toiming. Sotsiaalministri määrusega on reguleeritud, et lõplik ekspertiisikomisjoni otsus soo muutmise kohta antakse soovahetuse taotlejale vähemalt kahe aasta möödumisel arstlike toimingute ja ravi alustamisest.

Sotsiaalse desadaptsiooni korral võib soovahetuse taotleja kirjaliku avalduse ja arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse alusel taotleda sünnisoo ennistamist.

Tulemus

Soo muutmisel kantakse rahvastikuregistrisse järgmised andmed: eesnimi, sugu ja isikukood ning avaldaja soovi korral ka perekonnanimi.
Sugu muutnud isikuga seotud muid andmeid ja perekonnaseisukandeid rahvastikuregistris ei muudeta.

Sugu muutnud isikule väljastatakse perekonnaseisuandmete tõend soo andmete muutmise kohta. Esmakordse soo muutmise tõendi väljastamise eest riigilõivu ei võeta.

Taotluse korral on võimalik soo muutmise tõendile lisada väljavõte muudest andmetest.
Õigusakt

Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded
Perekonnaseisutoimingute seadus
Nimeseadus
Riigilõivuseadus

Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist  Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945
Registripidaja  Sirje Randversirje.randver@voru.ee, 785 0914

 

TEENUSE TAOTLEMINE 

Vajalikud sammud

Soo andmete muutmiseks rahvastikuregistris, tuleb isikul esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele:

Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn, kab 8 või 9.
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.

Vajaminevad dokumendid

  Isikut tõendav kehtiv dokument